Back to Top
Τηλ. επικοινωνίας : 22210.62743 | Email: dr.dim.antoniou@gmail.com
Τρίτη, 11 Απριλίου 2017


Εγώ (Δημ. Αντωνίου) στην Άδεια Πλατεία (με 3 ηλΙκιωμένους) στην Δράμα τον Μάιο του 2014...Σεβασμός
και σε έναν μόνο ακροατή, ιδιαίτερα ηλικιωμένο. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΠΛΗΡ. & ΕΚΔΟΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β31'Θέμα: Απάντηση σε αίτημα
Αξιότιμε κύριε Αντωνίου,
Σε απάντηση του με ημερομηνία 9-3-2017 ηλεκτρονικού σας μηνύματος, σας αποστέλλουμε, συνημμένα, επιστολή με την απάντηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής-ΕΛΣΤΑΤ.
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Ελένη Κατσώρχη
Τμήμα Παροχής Στατιστικής Πληροφόρησης
ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Πειραιώς 46 & Επονιτών,
Ταχ. Θυρίδα 80847,
18510 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
Τηλ:2131352308
Fax:2131352312
 ----- Original Message -----

From:
"Data Dissemination"

To:el.politias@cyta.gr
Sent:
Tue, 11 Apr 2017 13:32:16 +0300
Subject:
Απάντηση σε αίτημα

Θέμα: Απάντηση σε αίτημαΑξιότιμε κύριε Αντωνίου,Σε απάντηση του με ημερομηνία 9-3-2017 ηλεκτρονικού σας μηνύματος, σας αποστέλλουμε, συνημμένα, επιστολή με την απάντηση της Ελληνικής επιστολή με την απάντηση της Στατιστικής Αρχής-ΕΛΣΤΑΤ.


Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Ελένη Κατσώρχη
Τμήμα Παροχής Στατιστικής Πληροφόρησης
ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Πειραιώς 46 & Επονιτών,
Ταχ. Θυρίδα 80847,
18510 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
Τηλ:2131352308
Fax:2131352312EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΠΛΗΡ. & ΕΚΔΟΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β31'
Θέμα: Απάντηση σε αίτημα

ΣΧΕΤ.: Το με Α.Π. 198/9-3-2017 αίτημά σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, για παροχή εξηγήσεων σχετικά με την ανακοίνωσή της ΕΛΣΤΑΤ για το «συντελεστή ετήσιας μεταβολής μισθών» και την αντίφαση που, κατά την άποψή σας, υπάρχει μεταξύ αυτής της ανακοίνωσης και δημοσιευμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος και του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Η ΕΛΣΤΑΤ, ως μη αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοση των συντάξεων, δεν είναι υπεύθυνη για την όποια καθυστέρηση έχει σημειωθεί στην έκδοση των συντάξεων, όπως αναφέρετε στην αίτησή σας.

Αναφορικά με το θέμα του υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών του Ν. 4387/2016, σας παραπέμπουμε στην ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ της 3ης Μαρτίου 2017, που είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.statistics.gr/el/-/anakoinose-elst-1

Σε αυτήν την ανακοίνωση επισημαίνεται ότι, σε συνέχεια της συνεργασίας της ΕΛΣΤΑΤ με στελέχη της Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής από το Νοέμβριο του 2016, κατέστη σαφές ότι τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δεν είναι κατάλληλα για την κατάρτιση του «συντελεστή ετήσιας μεταβολής μισθών» στο πλαίσιο του Ν. 4387/2016.

Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι ο εν λόγω συντελεστής αποκλίνει εννοιολογικά από την «εξέλιξη του τριμηνιαίου δείκτη μισθών» που καταρτίζει και δημοσιεύει η ΕΛΣΤΑΤ στο πλαίσιο της κατάρτισης του Δείκτη Κόστους Εργασίας, σε εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 450/2003, ο οποίος είναι ένας δείκτης που αποτυπώνει την εξέλιξη του μισθολογικού κόστους που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις.

Στο Ν 4387/2016, άρθρα 8 και 28, αναφέρεται ότι:

[…].Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξημένες κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, η οποία και υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. […]

 Σύμφωνα με το Ν. 4387/2016 και τις διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν από τη Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την Εθνική Αναλογιστική Αρχή στις συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν, ο σκοπός της προσαύξησης των αποδοχών του ασφαλισμένου, που υπόκεινται σε εισφορές, για κάθε ημερολογιακό έτος, με την ετήσια μεταβολή των μισθών της ΕΛΣΤΑΤ, είναι η αναπροσαρμογή της αξίας των ανωτέρω αποδοχών σε τρέχουσες αξίες κατά το χρόνο που γίνεται ο υπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών.

Βάσει της θεωρίας των αριθμοδεικτών, η αναπροσαρμογή σε τρέχουσες αξίες («σημερινές» αξίες) της αξίας μιας συναλλαγής που έχει συντελεστεί σε παρελθόντα χρόνο γίνεται με την εφαρμογή ενός δείκτη τιμών (πληθωριστή), δηλαδή ενός δείκτη που αφενός καταρτίζεται και αφετέρου χρησιμοποιείται με ανάλογο τρόπο, όπως π.χ. ο δείκτης τιμών καταναλωτή.

Ο Δείκτης Κόστους Εργασίας της ΕΛΣΤΑΤ, δεν καταρτίζεται ως δείκτης τιμών και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπροσαρμογή των αποδοχών προηγουμένων ετών σε τρέχουσες αξίες.

Στις επεξηγηματικές σημειώσεις του Δελτίου Τύπου του Δείκτη Μισθών, περιγράφεται ότι ο Δείκτης Μισθών […] υπολογίζεται ως το πηλίκο του ωρομισθίου του εκάστοτε τριμήνου ως προς το μέσο ετήσιο ωρομίσθιο του έτους βάσης [...]. Ως ωρομίσθιο ορίζεται το πηλίκο των ακαθάριστων αμοιβών προς τις πραγματοποιηθείσες ώρες εργασίας. Οι ακαθάριστες αμοιβές περιλαμβάνουν τους μισθούς και τα ημερομίσθια, (τακτικές αμοιβές και υπερωρίες), τα επιμίσθια και τις έκτακτες αμοιβές (δώρα, επίδομα αδεία και κάθε μορφή bonus που δεν καταβάλλεται τακτικά) καθώς και τις αμοιβές για τις ημέρες που δεν πραγματοποιήθηκε εργασία πχ ημέρες άδειας, αργίας, κύησης, λοχείας, ασθένειας […]. Ο Δείκτης Μισθών […] αποτελεί μία από τις βασικές κατηγορίες του Δείκτη Κόστους Εργασίας και καταρτίζεται σε εφαρμογή του Κανονισμού 450/2003 (ΕΚ) και του Εφαρμοστικού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1216/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου […].

Για να γίνει κατανοητή η διαφορά μεταξύ ενός δείκτη τιμών μισθών και του δείκτη κόστους εργασίας, ας υποτεθεί ότι μεταξύ δύο ετών δεν έχει γίνει οποιαδήποτε μεταβολή ούτε στους μισθούς των εργαζομένων ούτε στον αριθμό τους, όμως κατά το δεύτερο έτος σε σχέση με το πρώτο έχει μειωθεί ο αριθμός των πραγματοποιηθεισών ωρών εργασίας π.χ. λόγω ασθένειας ή λόγω γονικής άδειας ενός αριθμού απασχολουμένων. Μεταξύ λοιπόν των δύο ετών δεν έχει συντελεστεί οποιαδήποτε μεταβολή στο ύψος των ακαθάριστων αμοιβών τόσο ανά απασχολούμενο όσο και στο σύνολο της οικονομίας καθώς και στον αριθμό των απασχολουμένων και κατά συνέπεια δεν προκύπτει μεταβολή στο δείκτη τιμών μισθών μεταξύ των δύο ετών. Όμως το πηλίκο των ακαθάριστων αμοιβών προς τις πραγματοποιηθείσες ώρες έχει μεταβληθεί, έχοντας υψηλότερη τιμή κατά το δεύτερο έτος αφού έχει μειωθεί ο διαιρέτης (πραγματοποιηθείσες ώρες εργασίας), με αποτέλεσμα την αύξηση του δείκτη κόστους εργασίας.

Επιπρόσθετα πρέπει να επισημανθεί ότι οι αποδοχές που πρέπει να αναπροσαρμοστούν, όπως ορίζει ο Ν. 4387/2016, είναι αυτές που υπόκεινται σε εισφορές. Ο προσδιορισμός των αποδοχών με αυτό τον τρόπο, τις διαφοροποιεί από την έννοια των «ακαθάριστων αμοιβών» του Δείκτη Μισθών της ΕΛΣΤΑΤ, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν και τις αμοιβές που δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές.

Συνοψίζοντας, ο Δείκτης Μισθών της ΕΛΣΤΑΤ είναι ένας δείκτης που αποτυπώνει την εξέλιξη του μισθολογικού κόστους που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις και όχι ως ένας δείκτης που αποτυπώνει την εξέλιξη των μισθών που απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι. Υπολογίζεται συμπεριλαμβάνοντας και εκείνες τις αμοιβές που δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές (π.χ. bonus) και δεν καταρτίζεται ως ένας δείκτης τιμών που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως «πληθωριστής».

Σχετικά με τα αποσπάσματα που έχετε παραθέσει στην αίτησή σας, από την Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος 2016 και από την Έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2016, πρέπει, καταρχάς, να σημειωθεί ότι σε αυτά δεν γίνεται κάποια ρητή αναφορά σε «συντελεστή ετήσιας μεταβολής μισθών» ή σε «ετήσια μεταβολή μισθών».

Σχετικά με τα στοιχεία που υπάρχουν στα αναφερόμενα αποσπάσματα για:

το σύνολο των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας,
τις αμοιβές ανά μισθωτό,
την αύξηση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος,
τις αμοιβές εξαρτημένης εργασίας ανά μισθωτό,
το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος,
το σύνολο αμοιβών εξαρτημένης εργασίας στον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης,
το σύνολο αμοιβών εξαρτημένης εργασίας στον επιχειρηματικό τομέα και
το μοναδιαίο κόστος εργασίας,

ορισμένα από αυτά αποτελούν στοιχεία των Εθνικών Λογαριασμών και άλλα αποτελέσματα της επεξεργασίας των στοιχείων των Εθνικών Λογαριασμών από τους συντάκτες των παραπάνω εκθέσεων.
Οι Εθνικοί Λογαριασμοί καταρτίζονται σε εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 549/2013 και ακολουθούν τους εννοιολογικούς προσδιορισμούς, όπως αυτοί ορίζονται στον εν λόγω Κανονισμό. Οι αμοιβές της απασχόλησης στους Εθνικούς Λογαριασμούς πλέον των ακαθάριστων αμοιβών,(όπως αυτές ορίζονται στο Δείκτη Κόστους Εργασίας) συμπεριλαμβάνουν και τις αμοιβές σε είδος, καθώς και αμοιβές για τη μη δηλωμένη εργασία (δηλαδή αμοιβές για τις οποίες δεν καταβάλλονται εισφορές) με αποτέλεσμα να διαφοροποιούνται, τόσο εννοιολογικά όσο και ως προς το περιεχόμενό τους, από τις αποδοχές που υπόκεινται σε εισφορές του Ν. 4387/2016.


                                                                                                             Με εκτίμηση,
                                                                                 

                                                                              Τμήμα Παροχής Στατιστικής Πληροφόρησης
• Δημοσιεύθηκε από : Δρ. Δημήτριος Αντωνίου PhD, FRCS
Τρίτη, 11 Απριλίου 2017 - 10:54 μ.μ.
Διαδώστε το Άρθρο...

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου