Back to Top
Τηλ. επικοινωνίας : 22210.62743 | Email: dr.dim.antoniou@gmail.com
Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

Μελέτη του Δημ. Αντωνίου ιατρού, κλπ. κλπ...Ομιλητή των Άδειων Πλατειών
κι αποτυχημένου "πολιτικού"...Ήξερε η Τρόικα που χτύπησε. 


Προεκλογική Ομιλία στις Ευρωεκλογές του 2014 με τους υποψηφίους αδερφούς μου Μενέλαο Τουμπάρη, Δημήτρη Στόιλα, Κώστα Ελευθεριάδη και Κώστα Τσόλα, στην ΑΔΕΙΑ πλατεία της Ξάνθης, γεμάτη από απούσες ψυχές....Ήξερε η Τρόικα Που Χτύπησε.  

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ή ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ (ενώπιον του Δικαστηρίου)

ΤΟΥ
………………………
ΚΑΤΑ

Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Αμερικής 4, νομίμως εκπροσωπουμένη

Αξιότιμοι Κοι

Με το  από 12/11/2015 έγγραφό σας με καλείτε-στα πλαίσια του ν. 4224/2013 για τον «συνεργάσιμο δανειολήπτη» να ρυθμίσω τα δάνειά μου προς την Τράπεζά σας, όπως αυτά αναγράφονται στον «Πίνακα Οφειλών Προς την Τράπεζα Πειραιώς» στην 2η σελίδα του παραπάνω εγγράφου σας, στον οποίο φέρομαι ως «εγγυητής» στο δάνειο …..κι ως οφειλέτης στις Δανειακές Συμβάσεις με αρ. ……………
Προκύπτουν όμως οι παρακάτω ενστάσεις, αντιρρήσεις κι αμφισβητήσεις μου:

Ι) ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΝΕΙΣΤΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ στην Αρ. Σύμβασης …………

Ιστορικό της Σύμβασης:

α) Την 29-11-2007 συνήψα  με την Τράπεζα Πειραιώς την αρ. ……….Δανειακή Σύμβαση στην οποία υπέγραψα ως δανειολήπτης φυσικό πρόσωπο.
Η Σύμβαση αυτή ΔΕΝ έχει καταγγελθεί από την Τράπεζα.

Στον «Πίνακα Οφειλών» του από 12/11/2015 έγγραφό σας εμφανίζομαι ως «οφειλέτης»  στην….Σύμβαση  για το ποσόν «Ληξιπρόθεσμου Κεφαλαίου» ………….ευρώ, με επιτόκιο Υπερημερίας 11,35% !! που κατέστη ληξιπρόθεσμο την 21-01-2012.

Όμως: 1) Από τον ν. 2322/1995, αρ.1 παρ. 5, 7 παρ.1, 11 παρ.1-3 («Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για την χορήγηση δανείων και πιστώσεων και άλλες διατάξεις»), τις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 36579/Β 1666/27.08.2007 (Φ.Ε.Κ. 1740 Β) και 2/54310/0025/13.09.2007 παρ. 2 (Φ.Ε.Κ. Β. 1858/13.09.2007) και 38600/Β.1750/5.9.2007 και 46082/β.2113.24.10.2007 και ΑΠ 41695/Β.1834/26.09.2007 εγγράφου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικής Πολιτικής,
2) Tην εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/16553/0025/17.03.2010, την υπουργική απόφαση περί αναστολής καταβολής των χρεολυσίων των οφειλόμενων δόσεων της περιόδου από 31/12/2013 έως και την 31.12.2014 (2/38310/0025 Φ.Ε.Κ. 1262/16.05.2014)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ν. 2322/12.7.1995, ΦΕΚ 143/12.7.1995
36579/Β 1666/27.08.2007 (Φ.Ε.Κ. 1740 Β)

Εγκύκλιος Αρ. Πρωτ. οικ. 2/52677/0025φια την 36579/Β 1666/27.08.2007 (Φ.Ε.Κ. 1740 Β) Υπ. απόφαση

2/54310/0025/13.09.2007 παρ. 2 (Φ.Ε.Κ. Β. 1858/13.09.2007)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Kαι τα άρθρα 1.1 και 1.2 της παραπάνω Σύμβασης και την από 01/01/2012 Καρτέλα Κίνησης του Δανείου εκδοθέν από την Τράπεζα, στο οποίο φαίνονται οι καταβαλλόμενοι από το Δημόσιο στην Τράπεζα «Επιδοτούμενοι Τόκοι-Δημοσίου»,
Προκύπτει ρητά κι αδιαμφισβήτητα ότι το δάνειο αυτό χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2322/1995, στην πυρόπληκτη περιοχή της Εύβοιας, ήτοι  με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για το 80% του κεφαλαίου και των Συμβατικών τόκων για όλη την 5ετή διάρκεια του δανείου, των τόκων Υπερημερίας για 3μήνες ΚΑΙ με Επιδότηση Επιτοκίου (Συμβατικού και Υπερημερίας) κατά 30% για όλο το ποσόν του δανείου και για όλη την 5ετή διάρκεια του δανείου, ενώ ταυτόχρονα δεν απαιτείται  η εγγραφή, από τον πρωτοφειλέτη, εμπραγμάτων εγγυήσεων υπέρ της Δανείστριας Τράπεζας  και τέλος,  αποκλείεται επίσης η Διαδικασία Εκτέλεσης κατά του Υπερήμερου Οφειλέτη από την Τράπεζα. Συγκεκριμένα: 

Στην απόφαση  του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 2/54310/0025/13.09.2007 παρ. 2, που αναφέρεται στον ν. 2322/1995 («Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για την χορήγηση δανείων και πιστώσεων και άλλες διατάξεις») αναφέρονται τα εξής: 

       «παρ. 2) Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σε ποσοστό 80%, για χορήγηση δανείων για κεφάλαια κίνησης, πενταετούς διάρκειας συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου χάριτος, σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν, ανεξάρτητα από την έδρα της επιχείρησης, στους Νομούς Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Ευβοίας και στην περιοχή Αιγιαλείας του Νομού Αχαΐας, οι οποίες επλήγησαν από πυρκαγιές κατά τη διάρκεια του έτους 2007.

    Το επιτόκιο των ανωτέρω δανείων επιδοτείται και ορίζεται σύμφωνα με τους όρους της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ. 36579/ Β.1666/27.8.2007  (ΦΕΚ 1740/τ.Β/30.8.2007), ήτοι:   

Το επιτόκιο των ανωτέρω δανείων ορίζεται το εκάστοτε επιτόκιο των εντόκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ) δωδεκάμηνης διάρκειας της τελευταίας
έκδοσης πριν από την έναρξη της περιόδου εκτοκισμού, προσαυξημένο κατά 70% πλέον εισφοράς του ν. 128/1975. Το ποσοστό επιδότησης στρογγυλοποιείται
στο πλησιέστερο τέταρτο της μονάδας

    Τα εν λόγω δάνεια θα χορηγούνται σε όλες τις επιχειρήσεις των ως άνω Νομών κατ’ ανώτατο ύψος μέχρι 35% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2006 και με ανώτατο ύψος δανείου τα € 90.000,00 ανά επιχείρηση. Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που δεν πραγματοποίησαν πωλήσεις κατά το προηγούμενο έτος 2006 ή έκαναν έναρξη των εργασιών τους από 1.1.2007 έως 27.8.2007 θα προσδιοριστεί από τις αγορές που πραγματοποίησαν κατά το πρώτο εξάμηνο της λειτουργίας τους το έτος 2007 επί δύο (2) και το ποσό θα προκύψει αφού υπολογιστεί μικτός συντελεστής κέρδους 45%.

    Τα ως άνω δάνεια θα εξοφλούνται σε ισόποσες εξαμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις, με περίοδο χάριτος για το κεφάλαιο από την ημέρα της εκταμίευσης ως την 31.12.2009. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί την 30.6.2010. Το μη επιδοτούμενο μέρος των τόκων της περιόδου χάριτος θα καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις.

    Τα εν λόγω δάνεια θα χορηγηθούν μέσω μίας νέας αυτοτελούς δανειακής σύμβασης.

    Για τα ανωτέρω δάνεια θα παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για το 80% του κεφαλαίου και των αναλογούντων τόκων της περιόδου χάριτος και της κανονικής περιόδου για όλες τις επιχειρήσεις.

    Σε περίπτωση μη καταβολής τριών συνεχόμενων χρεολυτικών δόσεων με τους αναλογούντες τόκους ή τριών τοκοχρεολυτικών δόσεων που προκύπτουν από την ανωτέρω ρύθμιση θα καθίσταται ολόκληρο το ποσό των ρυθμιζόμενων οφειλών ληξιπρόθεσμο και απαιτητό. Οι Τράπεζες, προκειμένου να εξοφληθούν από το Δημόσιο, οι εγγυημένες απαιτήσεις τους, θα πρέπει αφού περάσει ένα τρίμηνο από τη λήξη της τρίτης δόσης, να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 2/478/0025/4.1.2006 (ΦΕΚ16/τ.Β/13.1.2006) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

    Οι προαναφερόμενες Τράπεζες πρέπει να επιδιώκουν μέσα στον ανωτέρω οριζόμενο χρόνο των τριών (3) μηνών για τον οποίο το Δημόσιο καλύπτει με την εγγύησή του τους τόκους υπερημερίας, την είσπραξη από τους πρωτοφειλέτες των ληξιπρόθεσμων εγγυημένων από το Δημόσιο δόσεων με την ίδια επιμέλεια που δείχνουν και για τα δάνεια που χορηγούν χωρίς την εγγύηση του Δημοσίου.

    Το Ελληνικό Δημόσιο, ως εγγυητής, αναλαμβάνει την υποχρέωση εξόφλησης των εγγυημένων απαιτήσεων των Τραπεζών, που θα περιλαμβάνουν το ανεξόφλητο εγγυημένο ποσό κεφαλαίου, τους ανεξόφλητους τόκους (συμβατικούς και υπερημερίας μέχρι ενός τριμήνου) και τέλος, τα έξοδα επίδοσης της αναγγελίας κλεισίματος λογαριασμού.
 κλπ….

   Δεν απαιτείται να προταθούν εμπράγματες εξασφαλίσεις για κάλυψη των νέων δανείων για κεφάλαια κίνησης για όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων……»
κλπ…….»

Από το παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο κι άλλα έγγραφα της τράπεζας προκύπτει ότι:

i) Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη εξοφληθεί από το Ελληνικό Δημόσιο για το υπόλοιπο ληξιπρόθεσμο ποσό του δανείου με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου (αρ. Σύμβασης 10-2154000000007498) κι αν αυτό δεν έχει συμβεί αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η Τράπεζα που φέρει αποκλειστικά και εξ` ολοκλήρου τις συνέπειες της τυχόν μη-εξόφλησής της (υπερημερίας του Δημοσίου εις βάρος της)  
(βλ. ν. 2322 αρ.11 παρ. 4,5  και την υπ’ αριθμ. 2/478/0025/4.1.2006 (ΦΕΚ16/τ.Β/13.1.2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

ii) αποκλείεται επίσης η Διαδικασία Εκτέλεσης κατά του Υπερήμερου Οφειλέτη από την Τράπεζα (αυτό ΙΣΩΣ να μην ισχύει νομικά, αλλά εμείς το υποστηρίζουμε υπέρ μας).

Κι επικουρικά προκύπτουν και τα παρακάτω, που αφορούν το Ελληνικό Δημόσιο ως εγγυητή:

II) ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
στην Αρ. Σύμβασης …………………..

α) Από την λογιστική μελέτη κι ανάλυση της κίνησης του δανείου της παραπάνω δανειακής σύμβασης, προκύπτουν αντριχιαστικά, καταχρηστικά, αυθαίρετα και  υπέρογκα  επιτόκια που παραβιάζουν όχι μόνο τον νόμο σε απίστευτο βαθμό και θράσος, αλλά και την  λογική.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι:
Eνώ σύμφωνα με τα επιτόκια που προβλέπονται από τον νόμο τα 5 αρχικά συμβατικά χρόνια της διάρκειας του δανείου έπρεπε να πληρώσω συνολικά 20.565 ευρώ για συμβατικούς τόκους, η Τράπεζα με χρέωσε κι εγώ κατέβαλα 32.253 ευρώ !, ήτοι περισσότερο από 60% επιπλέον του νομίμου ποσού !
Επίσης: Από το 2013 μέχρι την 18-08-2016 (3 ½ χρόνια) η Τράπεζα με έχει χρεώσει σε τόκους Υπερημερίας 41.634,10 ευρώ ! (σε αρχικό κεφάλαιο 90.000 ευρώ.
Συνολικά, η Τράπεζα μου ζητά να πληρώσω 32.253 +41.634 = 63.887 ευρώ σε τόκους μέσα σε 5 ½ έτη για ένα δάνεια κεφαλαίου 90.000 ευρώ

(τα ακριβή στοιχεία της λογιστικής ανάλυσης της κίνησης του δανείου επιφυλάσσομαι να την καταθέσω στις αρμόδιες αρχές τον κατάλληλο χρόνο).

Κατά την άποψή μου η Τράπεζα Πειραιώς πρέπει η ίδια να διαβιβάσει την υπόθεση αυτή στον εισαγγελέα, εναντίον αυτών που είναι υπεύθυνοι για τις αδιανόητες αυτές χρεώσεις που συνιστούν παραβίαση του μισού ποινικού κώδικα, αμαυρώνουν το όνομα και την φήμη της Τράπεζας στο σύνολό της και την καθιστούν συνεργό στα εγκλήματά των.

β) Από τα αρ. 2.1 της αρ. Σύμβασης ……………….προκύπτει ότι η Τράπεζα υπολογίζει τους τόκους, συμβατικούς και υπερημερίας σε έτος 360 ημερών, αντί του ορθού 365 ημερών, με αποτέλεσμα να χρεώνει τόκους αντισυμβατικούς και παράνομους εις βάρος του οφειλέτη και του Δημοσίου (ως εγγυητή).

γ) Aπό το από 12/11/2015 έγγραφό σας και τον «Πίνακα Οφειλών» φαίνεται ότι το ετήσιο επιτόκιο υπερημερίας για τις δύο τοκοχρεωλύσιες δόσεις του έτους 2012, είναι παρανόμως ίσον με 11.35% !, διότι σύμφωνα με τον νόμο και την σύμβαση (αρ.2.1 και 2.2): 4.90  (ετήσιο επιτόκιο εντόκων γραμματείων του δημοσίου για το 2012) + (4.90 Χ 0.70) + 2.5  (επιτόκιο υπερημερίας) = 10.83%, το οποίο Επιδοτείται, σύμφωνα με τον νόμο  κατά 30% από το Δημόσιο (απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 36579/Β 1666/27.08.2007).
Συνεπώς το τελικό επιτόκιο που επιβαρύνει νόμιμα τον οφειλέτη (εμένα) είναι 10.83- (10.83 Χ 0.30) = 7.33% κι όχι 11.35% !!  (βλ. ν. 2322 αρ. 7 παρ.1 και 2).
Επιπλέον, το Δημόσιο –ως εγγυητής- Εγγυάται και Εξοφλά την τράπεζα τους παραπάνω τόκους Υπερημερίας για 3 μήνες.

Οι παραπάνω διαφορές μεταξύ νομίμων υποχρεώσεών μου και των απαιτήσεων της τράπεζας που με υποχρέωσε να καταβάλλω είναι χαώδειςς και καθίστανται και νομικά σημαντικές με δεδομένο ότι με τις  καταχρηστικές και παράνομες  αυτές χρεώσεις (στα συμβατικά και επιτόκια υπερημερίας)  χρεώνεται το Δημόσιο!, το οποίο και τελικά κατέβαλε στην τράπεζα τα παράνομα αυτά ποσά!

δ) Ενώ στον «Πίνακα Οφειλών» του από 12/11/2015 εγγράφου σας αναγράφετε ότι είμαι  «εγγυητής»  για το ποσόν «Ληξιπρόθεσμου Κεφαλαίου» 127.653,85 ευρώ, με επιτόκιο Υπερημερίας 11,35%,  που κατέστη ληξιπρόθεσμο την 21-01-2012, στην από 23-01-2014 «Καρτέλα» Κίνησης του δανείου αυτού αναφέρετε ότι την 21-01-2012 το «Υπόλοιπο του Δανείου» είναι 90.000,000 ευρώ !
Εδώ πρέπει να δοθούν εξηγήσεις για την κραυγαλέα αυτή απόκλιση των δύο ποσών την ίδια ημερομηνία !

ΙΙ) ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΙ ΕΞ` ΑΥΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΟΥ

Στον «Πίνακα Οφειλών» του από 12/11/2015 εγγράφου σας φέρομαι ως «οφειλέτης στην Αριθμό Σύμβασης ……………….για το ποσόν «Αλήκτου Κεφαλαίου» 17.853,56  ευρώ.
Εγώ όμως ΟΥΔΕΠΟΤΕ υπέγραψα Δανειακή Σύμβαση με τον αριθμό αυτό με την Τράπεζα Πειραιώς, δεν την γνωρίζω, δεν την αναγνωρίζω και δεν αποδέχομαι την ύπαρξη της οφειλής μου αυτής (αλήκτου κεφαλαίου 17.853,56 ευρώ), όπως την απαιτείται.
Επιπλέον, η Τράπεζα  αρνείται να μου χορηγήσει μέχρι σήμερα–προφανώς διότι δεν υπάρχει – το σώμα της παραπάνω Σύμβασης, παρότι την έχω ζητήσει με την από 29-12-2015 αίτησή μου προς την τράπεζα, υπογεγραμμένο αντίγραφο παραλαβής της οποίας έχω στα χέρια μου.
Συνεπώς η απαίτησή σας για το ποσόν της Σύμβασης αυτής, στερείτε βασιμότητας και νομιμότητας, για τα οποία διατηρώ τα νόμιμα δικαιώματά μου.

 ΙΙΙ) ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΙ ΕΞ` ΑΥΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΟΥ

Στον «Πίνακα Οφειλών» του από 12/11/2015 εγγράφου σας φέρομαι ως «οφειλέτης στην Αριθμό Σύμβασης με Αριθμό ……………….
για το ποσόν «Αλήκτου Κεφαλαίου» 32.179,95 ευρώ.
Η Τράπεζα  όμως ουδέποτε μου χορήγησε και μέχρι σήμερα το έντυπο σώμα της παραπάνω Σύμβασης, παρότι την έχω ζητήσει πολλάκις.
Συνεπώς δεν αναγνωρίζω την ύπαρξη της παραπάνω δανειακής σύμβασης και
δεν αποδέχομαι την ύπαρξη της οφειλής μου αλήκτου κεφαλαίου 32.179,95  ευρώ, όπως την απαιτείται.
Συνεπώς η απαίτησή σας για το ποσόν της Σύμβασης αυτής, στερείτε βασιμότητας και νομιμότητας, για τα οποία διατηρώ τα νόμιμα δικαιώματά μου.

Κατόπιν των παραπάνω ΔΙΑΜΡΤΥΡΟΜΑΙ

Για τις Αντισυμβατικές κι αδιαφανείς και παράνομες απαιτήσεις, χρεώσεις και εισπράξεις κεφαλαίου και τόκων, για την απαίτηση δανείων από ανύπαρκτες δανειακές συμβάσεις και δανείου ήδη εξοφλημένου από το Ελληνικό Δημόσιο, για τις ελλιπείς και αδιαφανείς «κινήσεις λογαριασμών» που μου χορηγείτε με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η διαφάνεια, ο έλεγχος της ακρίβειας των χρεώσεων και απαιτήσεων της Τράπεζας, και τελικά το αδύνατο της εκκαθάρισης των απαιτήσεών σας και  η κατάρρευση της αξιοπιστίας των απαιτήσεών σας

Αξιότιμοι Κοι
Παρά τα παραπάνω αδιαμφισβήτητα στοιχεία, τόσο για το νομικό πλαίσιο χορήγησης του δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2322/1995 προς τις επιχειρήσεις τις Εύβοιας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2007 και με την Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, όσο κι ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη εξοφληθεί από το Ελληνικό Δημόσιο για το Δάνειο αυτό (σύμφωνα με το παραπάνω νομικό πλαίσιο και πραγματικά περιστατικά) ο αρμόδιος υπάλληλος της Τράπεζας Πειραιώς την 16-08-2016, ενώπιον μαρτύρων, προέβη στα εξής ψεύδη, τα οποία συνιστούν και βαρύτατες αξιόποινες πράξεις, ήτοι μας έλεγε και μάλιστα σε ύφος αυστηρό κι επιτιμητικό τα εξής:

«Κε……….., το Δάνειο αυτό δεν έχει δοθεί ως «πυρόπληκτο» και γι αυτό και στο δάνειο αυτό ΔΕΝ είναι Εγγυητής, το Ελληνικό Δημόσιο αλλά μόνο εσείς…γράμματα δεν ξέρετε?, το γράφει η Σύμβαση…»

Σε πρώτη φάση καταθέτω τα στοιχεία αυτά στην διάθεση των Ελεγκτών της Τράπεζας Πειραιώς και τους ζητώ προβούν σε ενδελεχή έλεγχο
των καταγγελιών μου και των κινήτρων του παραπάνω υπαλλήλου, οι πράξεις του οποίου, κατά την εκτίμησή μου, συνιστούν αξιόποινες πράξεις, στις οποίες η Τράπεζα μπορεί να θεωρηθεί ως συνεργός, κατά τον βαθμό που κριθεί ότι ο υπάλληλος ενεργεί στο όνομα της Τράπεζας.

IV) ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Μετά τα παραπάνω αληθή, νόμιμα και βάσιμα και στοιχεία και γεγονότα που αναφέρω και καταθέτω, ζητώ από την τράπεζα να ενεργήσει τα νόμιμα και για την θεραπεία και διόρθωση κι επανόρθωση των προηγούμενων πράξεών της και των συνεπειών εναντίο νου και για την μη-επανάληψή των στο μέλλον.
Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα νόμιμα δικαιώματά μου για όσα έγιναν εναντίον μου από την τράπεζα σύμφωνα με τα παραπάνω.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδόσει την παρούσα νόμιμα προς γνώση και για τις νόμιμες ενέργειες, αντιγράφοντας στην έκθεση επίδοσης.

Χαλκίδα                                  Ο εξωδίκων καλών


 Λαμόγια, τώρα προτείνω να κάνουμε μια ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ κατά της Τράπεζας, με κόστος συμμετοχής σας από ένα ΓΛΥΦΙΤΖΟΥΡΙ ο καθένας σας.

Φιλιά
 Ομιλητής των Άδειων Πλατειών
Δημ. Αντωνίου, ιατρός  και αποτυχημένος "πολιτικός".


 ΑΠΟΔΕΙΞΗ:

Eδώ εκκαθαριστικό της ΕΘΝΙΚΗΣ στο οποίο φαίνεται η Διαγραφή ενός δανείου 60.000 ευρώ για το οποίο η Τράπεζα είχε εξοφληθεί από το Δημόσιο, χωρίς να το ξέρει ο οφειλέτης και μέχρι τώρα δεν έχει πάει στην εφορία μετά από 4 χρόνια!...με αποτέλεσμα να έχει παραγραφεί. !....δεν το βρίσκω τώρα το έγγραφο, θα το ανεβάσω μόλις το βρώ.
Το είχα αποκαλύψει στην Τηλεόραση ΑΣΤΡΑ στην εκπομπή "Θεσσαλική Γή" πέρσυ.

Δημ. Αντωνίου• Δημοσιεύθηκε από : Δρ. Δημήτριος Αντωνίου PhD, FRCS
Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016 - 10:28 π.μ.
Διαδώστε το Άρθρο...

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου