Back to Top
Τηλ. επικοινωνίας : 22210.62743 | Email: el.politias@cyta.gr
Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016Άκυρη κι Αντισυνταγματική η Πώληση των Υφισταμένων Δανείων σε ξένα funds, χωρίς την συναίνεση (υπογραφή) των Δανειοληπτών (ν. 4354/2015)
Του Δημ. Αντωνίου, ιατρού

Προσωποπαγής Σύμβαση (*) είναι η «ελεύθερη και δεσμευτική ταύτιση βουλήσεων» των συμβαλλομένων μερών. Το «δεσμευτικό» της σύμβασης παράγει κι εξασφαλίζει την «ευθύνη» των μερών και την εξ` αυτής «νομικές συνέπειες» των συμβαλλομένων στην  περίπτωση αυθαίρετης παράβασης των όρων της από τα συμβαλλόμενα μέρη της.

(*) Συγκριτικά αναφέρω, ότι οι συμβάσεις με τον αδερφό κάποιου, για την εξ αδιαιρέτου μοιρασιά της κληρονομίας των γονέων των,  ΔΕΝ είναι προσωποπαγής σύμβαση μεταξύ των δύο αδερφών, διότι αυτοί είναι ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ συμβαλλόμενοι (δεν διάλεξε ο ένας τον άλλον).

Η «ελευθερία της βούλησης της σύμβασης» θεμελειώνεται εξ` ορισμού, στην «ελευθερία της επιλογής του αντισυμβαλλομένου» από τον έτερο συμβαλλόμενο, η οποία είναι ταυτόχρονα και δεσμευτική των συμβαλλομένων μερών.
Συνεπώς, η ελεύθερη και δεσμευτική, επιλογή του αντισυμβαλλομένου, είναι ο ισχυρότερος κι απαραβίαστος όρος της κάθε (δανειακής ή άλλης) σύμβασης, η μονομερής (αυθαίρετη) παράβαση τους οποίου επιφέρει την υπαίτια καταγγελία κι ακυρότητα της σύμβασης από τον υπαίτιο.

Όλες οι δανειακές συμβάσεις (μεταξύ τραπεζών και δανειοληπτών) είναι εξ` ορισμού «Προσωποπαγείς» Συμβάσεις, σύμφωνα με τα παραπάνω, διότι η συγκεκριμένη τράπεζα διάλεξε ελεύθερα και δεσμευτικά των συγκεκριμένο δανειολήπτη (για συγκεκριμένους λόγους φερεγγυότητάς τους κλπ. και με τους αντίστοιχους όρους του δανείου) και το αντίστροφο.

Συνεπώς, είναι Άκυρη η μονομερής (αυθαίρετη) εκ μέρους της τράπεζας, αλλαγή του προσώπου του Δανειστή στις Υφιστάμενες Δανειακές συμβάσεις αυτές, δια της Πώλησης των Δανείων (ΑΚ 513) σε άλλους  (εκτός της δανειακής σύμβασης) «νέους» δανειστές, ήτοι ξένα funds, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ (υπογραφή) του αντισυμβαλλομένου δανειολήπτη.

(*) ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Πώληση των δανείων (ΑΚ 513) είναι διαφορετική της Εκχώρησης Χρέους (Εκχώρηση Διαχείρισης Δανείων σε ξένες εταιρείες)( (ΑΚ 455), διαχωρισμός που γίνεται σαφώς στο νόμο 4354/2015.

Επικουρικά, η ακυρότητα αυτή, ενισχύεται διπλά και από το γεγονός ότι οι υφιστάμενες δανειακές συμβάσεις έχουν υπογραφεί σε χρόνο που δεν υπήρχε καν νόμος που να επιτρέπει στις τράπεζες την πώληση των δανείων αυτών και νόμος με αναδρομική ισχύ δεν ΙΣΧΥΕΙ, εάν δεν προβλέπεται ρητά σε αυτόν η αναδρομική του ισχύ (όπως και πράγματι δεν προβλέπεται στον ψηφισθέντα νόμο).

Για τον λόγο αυτό, ο νέος νόμος που παρέχει την δυνατότητα στις τράπεζες  να πωλούν τα δάνεια σε ξένα funds, ισχύει αναγκαστικά ΜΟΝΟ για τις νέες δανειακές συμβάσεις (που θα υπογραφούν μετά την ψήφιση του νόμου αυτού), αλλά και με την ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ (υπογραφή) του Δανειολήπτη.

Η παράβαση των παραπάνω αρχών του Αστικού Δικαίου, συνεπάγεται την ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ όλου του Αστικού, Εθνικού και Διεθνούς Δικαίου, που στηρίζεται στην ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ των ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ατομικών και κρατικών).

Προς επίρρωση των παραπάνω, σας παραθέτω τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ και του Συντάγματος:

Η μονομερής πώληση των δανείων σερ ξένα funds από τις τράπεζες χωρίς την συναίνεση των δανειοληπτών στις ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ συμβάσεις, συνιστά σύμφωνα με τα παραπάνω:

Ολοσχερή αφαίρεση, κατάλυση ή κατάργηση  Θεμελειωδών Κεκτημένων Κοινωνικών Δικαιωμάτων των δανειοληπτών (Σ 25.1), τα οποία, όταν περιέχουν και συνεπάγονται και οικονομικά στοιχεία και συμφέροντα, συνιστούν και Δικαιώματα Ιδιοκτησίας (Σ 17), όπως είναι τα δικαιώματα της Ελευθερίας (Σ 1, 2, 4, 5.1) (επιλογής αντισυμβαλλομένου και ελεύθερης ταύτισης βουλήσεων), της ασφάλειας και προστασίας των οικονομικών (δανειακών) συμβάσεων, από την Καταχρηστική άσκηση δικαιωμάτων των τραπεζών  (Σ 25.3, AK 281) και μάλιστα όταν τα παραπάνω γίνονται και με παράβαση και της Αρχής της Αναλογικότητας (Σ 25.1) - η οποία είναι η ίδια καθαυτή ένα αυτοτελές κι αναφαίρετο κοινωνικό και ιδιοκτησιακό δικαίωμα- εις βάρος των δανειοληπτών (οι οποίοι ευρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με την τράπεζα και τα funds και με την αρχική δική των θέση), συνιστούν όλα μαζί, πολλαπλές παραβάσεις και καταλύσεις  Θεμελειωδών Άρθρων του Συντάγματος, όπως την εκ μέρους των τραπεζών Καταχρηστική  Άσκηση  Δικαιώματος (Σ 25.3, ΑΚ 281) και δι` αυτού Κατάργηση του Ιδιοκτησιακού Δικαιώματος των Δανειοληπτών-Πολιτών (Σ 17) (έξω από τις διαδικασίες απαλλοτρίωσης, Σ 17.3), τα οποία απαγορεύονται για οποιοδήποτε λόγο (ακόμα και για τυχόν επικαλουμένους λόγους Εθνικού Συμφέροντος- οι οποίοι σε κάθε περίπτωση δεν αναφέρονται στον σχετικό νόμο- διότι το Εθνικό Συμφέρον συνίσταται στην προστασία των Θεμελειωδών Δικαιωμάτων αυτών) και τέλος συνιστούν και κατάργηση της Ελευθερίας, Ανάπτυξης κι έκφρασης της Προσωπικότητας του Πολίτη (Σ 1, 4,5).

Βλέπε επίσης και ΑΚ 25, 180, 182, 197, 287, 361, 455, 513, 651, 675, 806.

Συμπέρασμα:

1)   Εάν ο νόμος 4354/2015 αποπειραθεί να εφαρμοστεί για την πώληση των υφιστάμενων δανείων σε ξένα funds, θα καταπέσει στα δικαστήρια ως Αντισυνταγματικός με την πρώτη ένσταση ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ !,
    ενώ και η πώληση του δανείου από την τράπεζα θα κηρυχθεί από το    δικαστήριο ΑΚΥΡΗ (ΑΚ 180).

2)   Για τους παραπάνω λόγους, στις ανανεώσεις των παλαιών δανείων (ρυθμίσεις) στις οποίες οι τράπεζες πείθουν τους δανειολήπτες να υπογράψουν, περιλαμβάνουν και όρο με τον οποίο οι δανειολήπτες συμφωνούν να πωληθούν τα δάνειά των σε ξένα funds !.

3)   Τέλος, για τους παραπάνω λόγους, τα δάνεια ΔΕΝ έχουν πωληθεί στα ξένα funds, ούτε στην Κύπρο, ούτε εδώ, παρόλο που ψηφίστηκαν οι σχετικοί νόμοι εδώ κι ένα χρόνο και παρόλο που η τρομοκρατία αυτή έχει αρχίσει από το 2010 !, όταν άρχισε και η δική μου αντι-επιχειρηματολογία για το θέμα αυτό !

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όλο το παραπάνω σκεπτικό μου το επιβεβαίωσαν ΔΥΟ ανώτατοι δικαστικοί φίλοι μου….!!, στους οποίους  είχα θέσει το πρόβλημα προ καιρού. Και οι δύο, μετά την μελέτη του θέματος μου είπαν: «Δημήτρη, τα νομικά σου επιχειρήματα για το θέμα  αυτό, ΔΕΝ θα υπάρξει δικαστήριο να τα αμφισβητήσει…έχουν κουρελιάσει το Σύνταγμα για άλλη μια φορά…!». Τα ονόματά των δεν μπορώ να τα αποκαλύψω προς τον παρόν, μόνο όταν συνταξιοδοτηθούν…

Αγαπητοί Φίλοι

Για την πληρότητα και την δεοντολογία του πλουραλισμού των απόψεων, παρακαλώ διαδώστε την επιστολή μου αυτή σε όλους του τηλεοπτικούς σταθμούς, ιδιαίτερα στον Σκάι,  διότι η, από τους επαγγελματίες τηλεοπαρουσιαστές δικηγόρους, βασανιστικά επαναλαμβανόμενης, ατεκμηρίωτης επιστημονικά, μονομερώς και χωρίς αντίλογο, προβαλλόμενης αντίθετης άποψης, συμβάλλει στον πανικό των ήδη πανικόβλητων δανειοληπτών και εμβάλει στην υποψία είτε ασυνειδήτου κατατρομοκράτησής των από τους πρώτους, για ιδιοτελείς επαγγελματικούς λόγους, είτε στην ασυνείδητη τρομοκράτηση των πολιτών, από ασυγχώρητη άγνοια των δικηγόρων.
Τελικά και τα δύο, έχουν το ίδιο αποτέλεσμα: Την αήθη εκμετάλλευση του πανικού ενός τραγικού λαού.

Μετά αγπάπη
Δημ. Αντωνίου, ιατρός

Σημ. Τώρα, οι απατεώνες της Συμμορίας της Υπέρβασης κι άλλων συμμορφιών, θα πάρουν την μελέτη μου αυτή και θα την εκμεταλλευτούν χυδαία υπέρ ενός ανήθικου οικονομικού των οφέλους, όπως έκαναν 100άδες φορές μέχρι τώρα, εις βάρος αφελών, ίσως και παραπάνω, πολιτών.
Μάλιστα, επειδή η παλαιά Φουρνιά της Συμμορίας της Υπέρβασης, έχει εγκαταλείψει την Συμμορία, λόγω της εμπλοκής της δικαιοσύνης, νέα φρούτα την πλαισιώνουν, ζαλισμένα από το βρώμικα λεφτά που κερδίζουν.
Κι αναφέρομαι σε κάτι σούργελα, βλαχαδερά Ξανθά Κιτσάτα υφάσματα από την Λαική Αγορά της Θες/νίκης, με μια πρωτόγονη λαλιά και προφορά και με γνώσεις νομικής λιγότερες της Ζιζέλ μου και λουσμένα με την Αλλαζονία του Τίποτα.

Κι από πίσω, όπως πάντα, το εμετικότερο, πολιτικό ερπετό μετά τον Καμμένο, τον Νίκο Νικολόπουλο.
Ήξερε η Τρόικα που χτύπησε.

Δημ. Αντωνίου

• Δημοσιεύθηκε από : Δημήτριος Αντωνίου
Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016 - 10:47 π.μ.
Διαδώστε το Άρθρο...