Back to Top
Τηλ. επικοινωνίας : 22210.62743 | Email: el.politias@cyta.gr
Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

  

 Για μια Ελληνική Ευρώπη, για μια Ευρωπαική Ελλάδα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΠΟΙΗΣΗ

Δημ. Αντωνίου, για την «Ελπίδα Πολιτείας»

Εισαγωγή: Αναλύουμε τις προγραμματικές μας θέσεις για την διασφάλιση βασικών και κρισίμων στοιχείων Εθνικής Κυριαρχίας της Ελλάδος  μέσα στο σχεδιαζόμενο πλαίσιο οικονομικής και πολιτικής ενωποίησης της Ευρώπης 2015-20.

Α.α) ΔΟΤΕΣ και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
(όχι ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ)

1)  Καθορίζει την Ενιαία Νομισματική Πολιτική (Ενωποίηση Κεντρικών και ιδιωτικών τραπεζών).

2)  Κοινοί Τελωνειακοί Νόμοι.


3) Εναρμόνιση Οικονομικών Πολιτικών (Ευρωπαική Ενοποίηση, αλλά όχι Ομοσπονδοποίηση).

α) Καθορισμός ανωτάτων ορίων δημοσιονομικών ελλειμμάτων (3% του ΑΕΠ, αναθεωρήθηκε στα 5% του ΑEΠ ως «structural deficits) και Δημόσιου Χρέους (60% του ΑΕΠ). Συνθήκη του Maastricht.

β) Καθορισμός 5ετούς στόχευσης κάθε χώρας και της ΕΕ γενικότερα,  της παραγωγικότητας, ανάπτυξης και εξωτερικού εμπορικού ισοζυγίου

γ) Σύνδεσης παραγωγικότητας και μισθών στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα

δ) Καθορισμός ανωτάτου ορίου κρατικών επενδύσεων στο 2.5% του μέσου όρου των ΑΕΠ των τελευταίων 3 ετών.

ε) Χρηματοδότηση (ρευστότητα) κάθε χώρας (αντιστρόφως) ανάλογα με τον οικονομικό της κύκλο, για την εναρμόνιση της παραγωγικότητας, ανάπτυξης, κατά κεφαλήν εισοδήματος, Κοινωνικής Πρόνοιας και καταπολέμησης της φτώχειας. Αύξηση της ρευστότητας σε περιόδους ύφεσης. Διαφορική ρευστότητα (μείωσή της σε χώρες σε ανάπτυξη, υπέρ των χωρών σε ύφεση).

στ) Ευρωπαικές Επενδύσεις (ΕΣΠΑ, structural funds) (αντιστρόφως) ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του ΑΕΠ κάθε χώρας στο Κοινό Ευρωπαικό ΑΕΠ σε περίοδο 5-7 ετών.

ζ) Kαθορισμός των Κοινωνικών Δαπανών σε κάθε χώρα, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του ΑΕΠ κάθε χώρας στο Κοινό Ευρωπαικό ΑΕΠ.

 η) Αμοιβαιότητα των Ελλειμμάτων και Δημοσίου Χρέους των Κρατών μελών, με ρήτρες τιμωρίας και προστίμων σε περίπτωση παραβίασης των όρων εξυγίανσης (Ευρωομόλογα, Eurobills, Redemption funds).

θ) Καθορισμός ανωτάτου επιπέδου, ως ποσοστού του Κεντρικού  «Ομοσπονδιακού» ΑΕΠ του Δανεισμού της «Ομοσπονδίας».

ι) Θεσμοθέτηση Ενιαίου Πανευρωπαικού Συντελεστού Φορολόγησης (π.χ. 15%) στις ΑΕ όλων των κρατών-μελών της ΕΕ.

κ) Πάταξη του φορολογικού και κοινωνικού dumping ως μέσον ανταγωνισμού της οικονομίας, δια της επιβολής δασμών σε προιόντα χωρών της ΕΕ και τρίτων χωρών που δεν σέβονται τα κοινωνικά κι εργασιακά δικαιώματα.

ι) Υπεροχή των νόμων των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων της ΕΕ επί των εθνικών κρατών-μελών (εκτός των θεμάτων στην Αποκλειστική Αρμοδιότητα των κρατών-μελών).

Β) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ  ΕΥΡΩΠΗ (κεφ. Α.α)

Ι)  Εξασφάλιση της Εθνικής μας Ανεξαρτησίας

α) Το Δημόσιο Συμφέρον ως η ανωτάτη έκφραση της Εθνικής Ανεξαρτησίας είναι η Υπερτάτη Αρχή Δικαίου. Ακολουθεί ιεραρχικά αυτή της Δημοκρατίας.

β) Διατήρηση της αυτόνομης εκπροσώπησής μας ενώπιον το Διεθνούς Δικαίου και Δικαστηρίων (π.χ. για την διεκδίκηση των Γερμανικών αποζημιώσεων).

γ) Η Αρχή της Οικονομικής Σύγκλισης και Αρωγής των κρατών-μελών μέσα στην ΕΕ (εναρμόνιση παραγωγικότητας, ανάπτυξης, κατά κεφαλή εισοδήματος κλπ), ουδέποτε θα χειροτερεύσει την προυπάρχουσα οικονομική κατάσταση των Ελλήνων (η αρχή αυτή ισχύει για τα ομόσπονδα κράτη της Γερμανίας).

δ) Ο Ελληνικός Στρατός τελεί υπό την αποκλειστική Εξουσία και Διαταγές του Ελληνικού ΓΕΕΘΑ.

ε) Ανεξαρτησία της Εξωτερικής μας πολιτικής, υπό την προυπόθεση της μη-βλάβης των διεθνών σχέσεων της ΕΕ κι αντίστροφα.
στ) Διατήρηση Εθνικού Δικαίου κι Εσωτερικής Ασφάλειας

ζ) Εκούσια συμμετοχή και Έξοδος από την ΕΕ

ΙΙ) Οικονομική Πολιτική (Διαχείρηση) (μέσα στα Ευρωπαικά Δημοσιονομικά και Οικονομικά Πλαίσια που ανήκουν στις Αποκλειστικές Αρμοδιότητες της ΕΕ).

α) Καθορισμός του Ύψους του Εθνικού Προυπολογισμού

β) Καθορισμός Εργατικού Δικαίου (εργασιακών σχέσεων, συμβάσεων), Κοινωνικής Ασφάλειας και Πολιτικής (επιδόματα ανεργίας, φτώχειας, υγεία, μη-ανταποδοτικές συντάξεις), Κοινωνικό Κράτους (κατώτατο εγγυημένο εισόδημα, συντάξεις) (ή concurrent).

γ) Μόρφωση, εκπαίδευση, πολιτισμός

δ) Απαραβίαστο της Ιδιοκτησίας και της Εκμετάλλευσης των Πλουτοπαραγωγικής Πηγών της Ελλάδος, υπέρ του Δημοσίου Συμφέροντος

ε) Καθορισμός φορολογικών συντελεστών στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα (εκτός των ΑΕ που είναι κοινοί σε όλη την Ευρώπη)

στ) Καθορισμός άλλων Εθνικών Φόρων Κατανάλωσης (νερού, ενέργειας κλπ.).
ζ) Καθορισμός της Κατανομής των Συντελεστών Παραγωγής και Μοντέλων  Ανάπτυξης της Χώρας στους τομείς που έχει Συγκριτικό Πλεονέκτημα (Βιομηχανία, Τουρισμός, Ενέργεια, Υπηρεσίες, Αγροτικός Τομέας). Ο κάθε τομέας θα εναρμονίζεται (shared legislatitive power) με τις άλλες χώρες της ΕΕ, για την σύγκλιση των οικονομιών κι ανάπτυξης, ανάλογα με τα συγκριτικά των πλεονεκτήματα (βλ. παρακάτω κεφ. Γ.1).
η) βλ. και το «Οικονομικό μας Ευρωπαικό Πρόγραμμα»

ΙΙΙ) Αποκλειστική Νομοθετική Αρμοδιότητα (Νομοθετική Ανεξαρτησία) της Ελλάδος στα πλαίσια της Ενωμένης Ευρώπης

1)  Η Ελλάδα διατηρεί το Εθνικό της Σύνταγμα και το προσαρμόζει εκούσια στο Ευρωπαικό, εκτός των παρακάτω όρων (άρθρων) 2,α,β,γ,δ που αναφέρονται στην Αποκλειστική Νομοθετική Αρμοδιότητα της Ευρωπαικής Ένωσης: 

2) Αποκλειστική Νομοθετική Αρμοδιότητα της Ευρωπαικής Ένωσης:

α) Ο Ευρωπαικός Νόμος υπερτερεί των, αντιθέτων ή μη-σύμφωνων αυτού, εθνικών νόμων, εκτός της μονομερούς μεταφοράς (κατάλυσης) της Εθνικής Κυριαρχίας του εθνικού κράτους-μέλους, της παρούσας Νομοθετικής του αρμοδιότητας και με την επιφύλαξη της προστασίας της Αρχής της Subsidiarity (παρ. β και γ)

β)  Το κράτος-μέλος νομοθετεί αποκλειστικά κι αυτόνομα για όσα θέματα ΔΕΝ αποδίδονται στην Αποκλειστική Νομοθετική Αρμοδιότητα της Ευρωπαικής Ένωσης (ή Ομοσπονδίας) (Principle of Subsidiarity)

γ) H Βουλή του εθνικού κράτους-μέλους μπορεί με πλειοψηφία 2/3 του όλου αριθμού των ψήφων (βουλευτών) να παραπέμψει στο Ευρωπαικό Δικαστήριο προς ακύρωση νόμο της ΕΕ (Ομοσπονδίας) που παραβιάζει την Αρχή της Subsidiarity (Principle of Subsidiarity)

δ) Στα θέματα που ανήκουν στην Αποκλειστική Νομοθετική Αρμοδιότητα της Ευρωπαικής Ένωσης, το κράτος-μέλος νομοθετεί μόνο με την άδεια της Ομοσπονδίας.

3) Η Ελλάδα εφαρμόζει τους Ευρωπαικούς Νόμους, όχι όμως αυτούς που είναι αντίθετοι με τις Αποκλειστικές Αρμοδιότητές της ή τις καταργούν ή καταργούν τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

4) Το Ελληνικό Εθνικό Συμφέρον παραμένει, σε κάθε περίπτωση, η Ανωτάτη Δικαιακή Αρχή κι έναντι της Αποκλειστικής Νομοθετικής Αρμοδιότητας της Ευρωπαικής Ένωσης  (αρχή της Εθνικής Ανεξαρτησίας).

5) Η Ελλάδα διεκδικεί ισότητα, πολιτική, οικονομική και κοινωνική (επιμόρφωση, υγεία κοινωνική πολιτική) μέσα στην ΕΕ, όχι όμως μειώνοντας το κατά κεφαλήν εισόδημα του λαού της πριν της αναδιανομής των ευρωπαικών κονδυλίων σύγκλισης, ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.


ΙΙΙ) Ανεξάρτητη Εξωτερική Πολιτική της Ελλάδος στα πλαίσια της Ενωμένης Ευρώπης

1)  H Ελλάδα εκπροσωπείται ως αυτόνομη, πλήρες κι ανεξάρτητο νομικό πρόσωπα ενώπιον του Διεθνούς Δικαίου (Διεκδίκηση Γερμανικών Αποζημιώσεων).

2) Συνάπτει ελεύθερα διμερείς διεθνείς σχέσεις με τα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ και με την, μη-δεσμευτική πάντως, σύμφωνη γνώμη της ΕΕ και με κράτη εκτός της ΕΕ.

3) Δεν συνάπτει διεθνείς σχέσεις που αντιβαίνουν στα οικονομικά και κυριαρχικά δικαιώματα της ΕΕ και με κράτη που υποθάλπουν την Διεθνή Τρομοκρατία κι επικίνδυνα για την Διεθνή Ειρήνη.

IV) Στρατός, Εθνική ασφάλεια και Κυριαρχία στα πλαίσια της Ενωμένης Ευρώπης

1)  Τα σύνορα και η κυριαρχία της Ελλάδος εξασφαλίζονται αποκλειστικά από την Εθνικό της Στρατό. Ο ευρωπαικός στρατός συμπράττει μόνο μετά από αίτηση και άδεια της Ελλάδος. Ο Ευρωπαικός στρατός διέρχεται από την Ελλάδα μόνο με την άδειά της.

2) Τα ίδια ως άνω (παρ.1) ισχύουν και για την εσωτερική ασφάλεια της Ελλάδος, που διασφαλίζεται αποκλειστικά από την Ελληνική Αστυνομία,

3) Τα σύνορα της Ελλάδος δεν μικραίνουν ούτε με Δημοψήφισμα, ούτε αυξάνονται σε βάρος άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ.

4) Αυτόνομες περιοχές (γεωγραφικές, φυλετικές, θρησκευτικές) εντός των σημερινών ή μελλοντικών συνόρων αποκλείονται.

5) Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις τελούν υπό την Υψηλή Διοίκηση του Ελληνικού ΓΕΣ και ΓΕΕΘΑ. Η συμμετοχή των στον Ευρωστρατό και Νάτο είναι εκούσια και σύμφωνη με την Αρχή της δοτής Αρμοδιότητας, Ισότητας και Αμοιβαιότητας (Συντ. 28 παρ.

6) Διατηρούμε την Ελληνική Σημαία.

7) Μεταφέρουμε Κυριαρχικά μας δικαιώματα μόνο σύμφωνα με την Αρχή της δοτής Αρμοδιότητας, Ισότητας και Αμοιβαιότητας και της προστασίας του Εθνικού μας Συμφέροντος και του Δημοκρατικού μας πολιτεύματος (Συντ.28 παρ.3). .

Γ) ΚΟΙΝΕΣ (SHARED) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ κ.λ.π.) ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

1)  Εναρμόνιση Πανευρωπαικής Ανάπτυξης σε κάθε παραγωγικό τομέα (βλ. παραπάνω παρ. Β.ΙΙ.ζ)

2) Στις Κοινές Αρμοδιότητες  απαιτείται η Έγκριση τυ Συμβουλίου των Υπουργών της ΕΕ.

3) Ως «Κοινές» θεωρούνται οι εξουσίες που αποφασίζονται με ομοφωνία Ελλάδος και ΕΕ, ή αυτές για τις οποίες νομοθετεί κυριαρχικά η ΕΕ (Νομοθετική Εξουσία) και τις Εκτελεί Κυριαρχικά (Κανονιστικά, Regulatory Power) η Ελλάδα (Εκτελεστική Εξουσία), όπως π.χ. η νέα CAP.  

Δ) CONCURRENT ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

1)  Το Εθνικό κράτος-μέλος νομοθετεί αυτόνομα σε θέματα (όπως οι φόροι των Δήμων) που ΔΕΝ νομοθετεί η ΕΕ (αν και θα μπορούσε). Εάν νομοθετεί η τελευταία, ο νόμος της υπερτερεί εκτός:

α) Το Εθνικό Κράτος  μπορεί να νομοθετήσει διαφορετικά από την ΕΕ σε θέματα όπως το Εργατικό Δίκαιο, Κοινωνική και Πολιτιστική Πολιτική και Εθνικής Ασφάλειας (τα θέματα αυτά μπορεί να ανήκουν και στην Αποκλειστική Νομοθετική Αρμοδιότητα του Εθνικού κράτους).

β) Το Εθνικό κράτος-μέλος νομοθετεί αυτόνομα για θέματα που ανήκουν στην Αποκλειστική Αρμοδιότητας του Εθνικού Κράτους.

2) Στις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται η Έγκριση του Συμβουλίου των Υπουργών της ΕΕ.


Που θα με βρείτε:

(To Eυραπαικό Πολιτικό Πρόγραμμά μας)

(Το πλήρες πολιτικό πρόγραμμα του κόμματος).epivetta@otenet.gr, τηλ.+30-22210-62743, 698-4159243

(Το Ευρωπαικό Πολιτικό μας Πρόγραμμα)

(Τα δικαστικά έγγραφα για τις τράπεζες)

Δημ. Αντωνίου, Πρόεδρος της «Ελπίδας Πολιτείας» και Υποψήφιος Ευρωβουλευτής,
τηλ.22210-62743 και 698-4159243, epivetta@otenet.gr.

ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΤΡAΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ για την "ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ",
1) στην Αlpha Bank με αρ. 200.00.2002.033025 και 2) στην Πειραιώς με αρ. 6579-126724-411. Ενισχύστε μας με 5 ευρώ συμβολικά, για να έρθουμε να σας συναντήσουμε και να μας ακούσετε όπου είστε. Μιλάμε και σε "Άδειες Πλατείες"...γεμάτες με τις ψυχές μας (σας).

ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ• Δημοσιεύθηκε από : Δημήτριος Αντωνίου
Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014 - 6:21 μ.μ.
Διαδώστε το Άρθρο...