Back to Top
Τηλ. επικοινωνίας : 22210.62743 | Email: el.politias@cyta.gr
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013
γράφει ο Δημ. Αντωνίου, ιατρός

Περίληψη: Η απίστευτη απόφαση λέει: 
α) Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών δεν έγινε για την κάλυψη των ζημιών των από τα  ληξιπρόθεσμα «επισφαλή» δάνεια, αλλά «για άλλους λόγους που δεν πιθανολογούνται»!!!...Απίστευτο και 
β) το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ( συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank κατά 100%, αλλά δεν πήρε και την διαχείρισή της (διοίκησή της!) (το ΤΧΣ πήρε, ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ την διαχείριση της Eurobank και του ΤΤ, βλ.παρακάτω).


Ι) Η απόφαση απορρίπτει την ένσταση κατά της νομιμότητας του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) Σ και εκπροσώπησης της Eurobank (και την αίτηση αναστολής εκτέλεσης) με το αδιανόητο (και παράνομο) σκεπτικό, ότι  το ΤΧΣ συμμετέσχε στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank κατά 100% (κι αυτό είναι εκ του νόμου αληθές), αλλά παρόλα αυτά  ΔΕΝ ανέλαβε την διοίκηση της Eurobank! (κι αυτό είναι εκ του νόμου αληθές) κι άρα-κατά το σκεπτικό της απόφασης-το εκλεγέν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΓΣ),  ΔΣ της τράπεζας την 28-06-2013 είναι νόμιμο! (κι αυτό είναι εκ του νόμου ΑΝΑΛΗΘΕΣ)
Εδώ βρισκόμαστε όμως μπροστά σε μια κραυγαλέα, αλλά ενσυνείδητη από μέρους της δικαστού παράλογη αντίφαση μεταξύ του σκεπτικού και του διατακτικού της απόφασης δια της απόκρυψης της άλλης μισής αληθείας, ήτοι των συνεπειών της συμμετοχής του ΤΣΧ στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank κατά 100% ! και συγκεκριμένα: 

To TXΣ, συμμετέσχε, δια της ανακεφαλαιοποίησης, στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank σε ποσοστό 100% (με την απόκτηση προνομιούχων μετοχών με πλήρες δικαίωμα ψήφου, αλλά ταυτόχρονα (και κατ` εξαίρεση από τις άλλες τρείς συστημικές τράπεζες, Εθνική, Alpha και Πειραιώς) ανέλαβε –ΚΑΤ` ΑΡΧΗΝ - την Διοίκηση (διαχείριση) της Eurobank (ομοίως και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (ΤΤ) για τους ίδιους λόγους), διότι η Eurobank (και το ΤΤ) δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού των κεφαλαίου (ανακεφαλαιοποίησης) σε ποσοστό τουλάχιστον 10%, όπως ο νόμος προβλέπει, με αποτέλεσμα η μετοχική αυτή συμμετοχή του ΤΣΧ στην Eurobank (και στο ΤΤ) να συνοδευτεί-εκ του νόμου-και με την ισο-ποσοστιαία- απόκτηση προνομιούχων μετοχών με πλήρη δικαιώματα ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων (οι λοιπές τρείς συστημικές τράπεζες που πλήρωσαν την προυπόθεση αυτή του νόμου και συμμετέσχον στην ανακεφαλαιοποίηση σε ποσοστό 10% διατήρησαν την Διοίκηση των τραπεζών υπό τα παλαιά ΔΣ αυτών, ενώ το ΤΧΣ δεν απέκτησε προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου).
Και η, ΚΑΤ` ΑΡΧΗΝ, αυτή ανάληψη της διοίκησης της Eurobank από το ΤΧΣ, με τον παραπάνω τρόπο, υλοποιήθηκε με την εκλογή του ΔΣ αυτής την 27-06-2013 με τις κατά 100% ψήφους του μοναδικού προνομιούχου μετόχου αυτής, ήτοι του ΤΧΣ.
Όμως, η νομιμότητα κι εγκυρότητα του παραπάνω ΔΣ της Eurobank, τελούσε υπό την αίρεση της έγκρισης της –δια της ανακεφαλαιοποίησης-συμμετοχής του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank κατά 100% με ισο-ποσοστιαία πλήρη δικαιώματα ψήφου (100%), σύμφωνα με το αρ. 24 παρ.9 του Ν. 3862/2010.

Έως και σήμερα (15-12-2013) όμως ουδεμία απόφαση περί έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος της απόκτησης συμμετοχής του ΤΧΣ δεν δημοσιεύθηκε, όπως απαιτείται εκ του νόμου από τη διάταξη του άρθρου 24 παρ.9 του Ν. 3862/2010, ούτε η αντίδικος τράπεζα κατέθεσε στο δικαστήριο την έγκριση αυτή.  

Επομένως, κατά τη Γενική Συνέλευση την  27-06-2013  της τράπεζας και του ΤΧΣ ομού, ότε  εξελέγη το νέο ΔΣ της τράπεζας και το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα την 18-07-2013, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ:4436/18-07-2013, τα δικαιώματα ψήφου του ΤΧΣ που ήταν ο κύριος μέτοχος της αντιδίκου, ΕΙΧΑΝ ΗΔΗ ΑΡΘΕΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ, λόγω έλλειψης της απαιτούμενης προγενέστερης εγκριτικής απόφασης της συμμετοχής του από την Τράπεζας της Ελλάδας και επομένως η εκλογή του νέου ΔΣ ήτο μη νόμιμη, διότι το νέο ΔΣ της αντιδίκου εκλέχθηκε χωρίς να έχει δικαίωμα ψήφου το ΤΧΣ.   Αυτό συνεπιφέρει αναγκαστικά και έλλειψη νόμιμης εκπροσώπησης (από το ΔΣ αυτής) της «υφισταμένης» τράπεζας εξωδίκως και δικαστικώς και έλλειψη νόμιμης πληρεξουσιότητας των δικηγόρων της, στους οποίους και δεν δύναται να χορηγηθεί νόμιμη πληρεξουσιότητα για την τέλεση εξωδικαστικών και δικαστικών πράξεων από άκυρο κι ανυπόστατο ΔΣ (ΚΠολΔ 96 επ.). 

Συνεπώς το νυν ΔΣ είναι ανίσχυρο και στην πράξη ανύπαρκτο, εφόσον δεν μπορεί να πάρει καμία απόφαση, συμπεριλαμβανομένων φυσικά της εκπροσώπησης της εταιρείας εξωδικαστικά και ενώπιον των δικαστηρίων και τη χορήγηση νόμιμης πληρεξουσιότητας προς τους δικηγόρους. 

Ιδού η νομική τεκμηρίωση των παραπάνω και εξ` αντιθέτου και του παραλογισμού της απόφασης αυτής:
Από τον συνδυασμό των:
1)  ν. 3845/2010, αρ. 4 παρ.8, και αρ. 16, ΦΕΚ Α` 65/6-5-2010 (1ο Μνημόνιο)
2) Ν. 3601/2007, άρθρα 24 παρ. 1α, βi, παρ.5, παρ.11 και παρ. 27α και 28 περί κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών (ΦΕΚ Α`178/01-8.2007)
3) ΠΔ/ΤΕ 2594/20-08-2007  και ΠΔ/ΤΕ 2595/20-08-2007,
4) αρ. απόφ. Υπουργικού συμβουλίου 38/9-11-2012 παρ.16 (ΦΕΚ Α`, 223/12-11/2012)
5) ν. 4093/2012 (Μνημόνιο 2ο) Υποπαράγραφος Δ.1 άρ.1α και 2α (ΦΕΚ Α` 222/12-11-2012) περί των όρων ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών 
6) ν.3864/2010 (ΦΕΚ Α` 119/21-7-2010) αρ.6 παρ.3β (περί της ίδρυσης του ΤΧΣ και συμμετοχής του στα πιστωτικά ιδρύματα)
7) ν.3864/2010 αρ. 7 παρ.1, όπως προστέθηκε στην παρ. 5 του αρ. 9 του ν.4051/2012 (Α 40) και τροποποιήθηκε με την παρ.8 της υποπαραγράφου Δ1 της παρ. Δ του ν. 4093/2012 (για την έκδοση μετοχών των πιστωτικών ιδρυμάτων για την συμμετοχή σε αυτά του  ΤΧΣ)
8) ν. 3864/2010 αρ. 7 παρ.4 , όπως προστέθηκε στην παρ. 6 του αρ. 9 του ν.4051/2012 (Α 40) (για την έκδοση μετοχών των πιστωτικών ιδρυμάτων για την συμμετοχή σε αυτά του ΤΧΣ)
9) ν.3864/2010 αρ. 10 (για την έκδοση μετοχών των πιστωτικών ιδρυμάτων για την συμμετοχή σε αυτά του ΤΧΣ)
10) Ν. 4056/2012, ΦΕΚ Α` 52/12-3-2012
11) α) Ν. 4079/2012, ΦΕΚ Α` 180Α/20.9.2012
    β) εισηγητική έκθεση του ν.4079/2012
12) αρ. 24 παρ.9 του Ν. 3862/2010.
13) Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος του Δεκεμβρίου 2012: «Έκθεση για την Ανακεφαλαιοποίηση και Αναδιάταξη του Ελληνικού Τραπεζικού Τομέα».
14) του αρ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α` 98)
(περισσότερα βλ. παρακάτω στο κείμενο της ένστασης).

Από τα παραπάνω προκύπτει το αβάσιμο, παράλογο και παράνομο σκεπτικό απόρριψης της ένστασης κατά της νομιμότητας εκπροσώπησης (του ΔΣ) της Eurobank της απόφασης αρ. 13829/25-11-2013 της  δικαστού Χριστίνας Αντωνοπούλου, η οποία στο σκεπτικό αυτό ΨΕΥΔΕΤΑΙ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ και αποκρύβει την αλήθεια σε βαθμό διάπραξης αξιοποίνων πράξεων και συγκεκριμένα ΑΠΑΤΗΣ (ΠΚ 386) κατά του δανειολήπτη κι αιτούντος …..τον οποίο απατηλά εξαπάτησε παρουσιάζοντάς του ως αληθή τα παραπάνω αναληθή γεγονότα και σε κάθε περίπτωση-με την εκτελεστή αυτή απόφαση-η καταγγελλομένη του αφαιρεί αναγκαστικά και βιαίως 205.000 ευρώ (ύψος απαίτησης της τράπεζας), πράξη που συνιστά Κλοπή (ΠΚ 372), ή Εκβίαση (ΠΚ 385) στην περίπτωση της βίαιης (αναγκαστικής) αφαίρεσης του ακινήτου του δανειολήπτη με την κατάσχεση και πλειστηριασμό του, σε αληθή συρροή με την Απάτη και Κλοπή. 

ΙΙ) Από τους προαναφερόμενους νόμους και απόφαση του υπουργικού συμβουλίου και της Έκθεσης της ΤτΕ για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, προκύπτει ότι η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ έγινε για την κάλυψη των ζημιών των ιδίων κεφαλαίων των που είχαν υποστεί από τα επισφαλή ("κόκκινα") δάνεια και το PSI. Όμως, στην ίδια ανεκδιήγητα απόφαση, η καταγγελλομένη δικαστής απορρίπτει και την ένσταση ενεργητικής νομιμοποίησης της Eurobank σύμφωνα με την οποία (ένσταση), η Eurobank έχει, λόγω της ανακεφαλοποίησης, εξοφληθεί για την παραπάνω απαίτηση. Ιδού το μεγαλειώδες σκεπτικό της απόρριψης της ένστασης αυτής: «…η ένσταση πρέπει να απορριφθεί, αφού η ανακεφαλοποίηση δεν έλαβε χώρα προκειμένου να μην επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση (κατάσχεση και πλειστηριασμός) σε βάρος του αιτούντος ή σε βάρος των δανειοληπτών, αλλά για άλλους λόγους!!!!, που δεν πιθανολογήθηκε !!! ότι συνδέονται αιτιωδώς με την υπό κρίση υπόθεση!!!. Η αντίθετη ερμηνεία θα οδηγούσε σε άνιση μεταχείριση των δανειοληπτών και δη αυτών που καταβάλλουν τις δόσεις των…». Εδώ η λογική σταματά και θα εξευτελίσω τον εαυτό μου εάν προσπαθήσω να επιχειρηματολογήσω κατά αυτού του παρανοειδούς «σκεπτικού». Αυτό όμως που έχει ακόμα και ποινική ουσία είναι ότι η δικαστής απορρίπτει την ένσταση αυτή ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΙΜΟ ΛΟΓΟ και ΑΙΤΙΑ, διότι η φράση «η ανακεφαλοποίηση…έλαβε χώρα για άλλους λόγους!...που δεν πιθανολογήθηκε...» δεν συνιστά κάν «λόγο απόρριψης» αλλά «απόρριψη χωρίς λόγο»!...κι αυτό συνιστά παράβαση του αρ.93 παρ.3  Συντ. κι αυθαίρετη και παράνομη απόρριψη, πράξη που συνιστά –κατά την γνώμη μου-κι αυτή «Κλοπή» (ΠΚ 372) ή Εκβίαση (ΠΚ 385) στην περίπτωση της βίαιης (αναγκαστικής) αφαίρεσης του ακινήτου του δανειολήπτη με την κατάσχεση και πλειστηριασμό του, σε αληθή συρροή με την Απάτη και Κλοπή. Περαιτέρω η απόφαση αυτή συνιστά και παράβαση του άρ. ΠΚ 191, επειδή-ως δικαστική απόφαση και λόγω του ενσυνειδήτου παραλόγου αυτής-επιφέρει ανυσυχία και φόβο στους πολίτες και κλονίζει την πίστη των στην δικαιοσύνη και την δημόσια τάξη και ηθική.
Εδώ ΔΕΝ βρισκόμαστε μπροστά σε μια συγνωστή εσφαλμένη εκτίμηση των πραγματικών γεγονότων, αλλά σε μια σκοπούμενη διαστρέβλωση και αποσιώπηση των πραγματικών γεγονότων, νόμων και τελικά της αλήθειας, σε βαθμό βαρύτατης αξιόποινων πράξεων με τεράστιες κι ανυπολόγιστες κοινωνικές διαστάσεις και συνέπειες.Εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια κραυγαλέα σκοπούμενη παραβίαση των ορίων της δικαστικής ελευθερίας, μέσα στα πεδία της σκοπούμενης και δολίας δικαστικής αυθαιρεσίας. 

************************************************************************************

Ιδού το πλήρες κείμενο της ένστασης κατά της νομιμότητας του ΔΣ κι εκπροσώπησης της Eurobank:

Νομικό Πλαίσιο: Σύμφωνα με τo αρ. 24 παρ. 1α και 11α,β του ν.3601/2007, αρ. 5 παρ.10 περ.βi του ν.3601/2007, ΠΔ/ΤΕ 2526/2003, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ 22/2013 (τμήμα Β), η συμμετοχή του ΤΣΧ στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank («εξαγορά» της τράπεζας χωρίς η αυτή να λυθεί) σε ποσοστό πάνω από 5% (πραγματικό 98%), ολοκληρώνεται και νομιμοποιείται μόνο μετά την τελική έγγραφη αποδοχή ή απόρριψη της συμμετοχής αυτής του ΤΧΣ αυτής), εντός τριμήνου από την γνωστοποίηση της συμμετοχής («εξαγοράς») στην ΤτΕ.
Έλλειψη γνωστοποίησης της συμμετοχής (του ΤΧΣ) ή έλλειψη έγγραφής έγκρισής της από την Τράπεζα της Ελλάδος, ισοδυναμεί με απόρριψη της εξαγοράς κατ' αναλογική εφαρμογή του άρθρου 7 παρ.2 του Ν.3601/2007  και έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαιη άρση των δικαιωμάτων ψήφου (του ΤΧΣ) που απορρέουν από την συμμετοχή του αυτή (σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.11α,β του ν.3601/2007) (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ.85 ν.3862/2010, παρ.3,4, και 9, ΦΕΚ 113/13-07-2010), ενώ η ΤτΕ μπορεί να επιβάλλει σωρρευτικά και τις ποινές του αρ. 64 παρ.2 εδ.α, και παρ.6β` του ν.3601/2007. Μέχρι τώρα έγγραφη έγκριση της ΤτΕ δεν έχει δοθεί, για τη συμμετοχή του ΤΧΣ. Συνεπώς πρέπει να ανακληθεί η άδεια (είναι ακυρώσιμη) λειτουργία της Eurobank κατ` άρ. 8 παρ.1  εδ. α iv, γ και δ.του ν. 3601/2007 (λόγω ανεπάρκειας ιδίων κεφαλαίων)
(σχετ. και το άρ.5 παρ.14 του ν.3601/2007 και το άρ.10 του ν.3556/2007)(επίσης και   τα: αρ.1, αρ. 6 παρ.3β και αρ.16 παρ.5 του ν.3864/2010). 

Από τα παραπάνω προκύπτει το αβάσιμο, παράλογο κι αξιόποινο σκεπτικό απόρριψης της ένστασης κατά της νομιμότητας εκπροσώπησης (του ΔΣ) της Eurobank της απόφασης αρ. 13829/25-11-2013 της δικαστού Χριστίνας Αντωνπούλου.

ΚΙ ΕΔΩ ΤΟ LINK ΜΕ την μεγάλη μήνυσή μου κατά των τραπεζών για την ανακεφαλοποίηση:
 
Δημ. Αντωνίου, ιατρός, τηλ.22210-62743
                                        
• Δημοσιεύθηκε από : Δημήτριος Αντωνίου
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013 - 6:08 μ.μ.
Διαδώστε το Άρθρο...