Back to Top
Τηλ. επικοινωνίας : 22210.62743 | Email: el.politias@cyta.gr
Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2013

Φωτό: Picasso: Γυναίκα. 

Γυναίκες (επειδή οι άντρες είναι αδιάφοροι κι εγωκεντρικοί):
Σώστε τα σπίτια σας και τα παιδιά σας. Οργανωθείτε σε κάθε πόλη της Ελλάδος και καταθέστε την αναφορά αυτή στις τοπικές δικαστικές αρχές. Έχει εξαπολυθεί ένα πογκρόμ άκυρων κι εγκληματικών διαταγών πληρωμών, από εγκληματίες δικηγόρους κι αδιάφορους δικαστές, χωρίς η Eurobank να συμμετέχει άμεσα κι επίσημα. Αντιδράστε γιατί θα σας εξοντώσουν. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα μόνος μου και δεν πρέπει. Στην Χαλκίδα σταμάτησαν πλέον τέτοια δικαστήρια, γιατί κατέθεσα τα παρακάτω. Κάντε τα κι εσείς.

ΑΝΑΦΟΡΑ

Του Δημ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ιατρού, κατ. Χαλκίδος, οδός Δημ.Βώκου 6, Χαλκίδα, ΤΚ 34100, τηλ.22210-62743 και epivetta@otenet.g

ΠΡΟΣ

1)     Προιστάμενος Πρωτοδικείο και Ειρηνοδικείου….
2)     Εισαγγελέαν …..
3)     Δικηγορικόν Σύλλογον….

Θέμα: Περί της (μη) Νομιμότητας Εκπροσώπησης και Πληρεξουσιότητας των δικηγόρων της Eurobank EFG ΑΕ, στα δικαστήρια και εκτελέσεις (κι άλλων τραπεζών)

Αξιότιμοι Κοι

Με τον ν.3864/2010, την υπουργική απόφαση αρ.38/9.11.20.12, την από 30.04.2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Eurobank και το έγγραφο αρ.1744/22-07-2013 της Δ/νσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος (Τμήμα Εποπτείας Πιστωτικών Ιδρυμάτων Α`), η τράπεζα αυτή εξαγοράστηκε κατά 94% και περιήλθε στην πλήρη, κατά 100%, διαχείριση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) (ν.3864/21-07-2010, ΦΕΚ Α` 119/21-07-2010), το οποίο, με την σύμφωνη γνώμη και του Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος, διόρισε νέο ΔΣ αυτής την 27-06-2013.
Έκτοτε όμως (από την 30-04-2013) και μέχρι σήμερα, οι πλείστοι των δικηγόρων της Eurobank στην Αθήνα, ζητούν οι ίδιοι αναβολές των συζητήσεων στα δικαστήρια (ποινικά και αστικά) με τον αιτιολογικό ότι «έχουν πρόβλημα νόμιμης εκπροσώπησης και πληρεξουσιότητας» εκ μέρους της τράπεζας αυτής. Αντίθετα όμως, μεγάλος αριθμός δικηγόρων Αθηνών κι όλων ανεξαιρέτως των δικηγόρων της επαρχίας, συνεχίζουν να παρίστανται σε δίκες ποινικών και αστικών δικαστηρίων και σε εκτελέσεις (εκδόσεις διαταγών πληρωμής, κατασχέσεις, πλειστηριασμοί κλπ), ως νόμιμοι δήθεν εκπρόσωποι και πληρεξούσιοι της Eurobank, χωρίς φυσικά τούτο να είναι αληθές, εφόσον στερούνται την νομιμοποίησή των από το νέο ΔΣ της τράπεζας. Κι αυτό καθίσταται δυνατόν, λόγω της αδιαφορίας και παράλειψης των δικαστών να ζητούν αυτεπάγγελτα νόμιμης εκπροσωπήσεις και πληρεξουσιότητες από τους δικηγόρους (ιδιαίτερα στην έκδοση διαταγών πληρωμής, παράλειψης κατάθεσης ενστάσεων έλλειψης νόμιμης εκπροσώπησης και πληρεξουσιότητας εκ μέρους των αντιδίκων συναδέλφων των, λόγω της μεθοδολογικών περιορισμών που θέτει ο Κώδικας Δικηγόρων και μιας κακώς νοουμένης συναδελφικότητας, η οποία όμως εκφεύγει των ορίων της δεοντολογίας, εφόσον ζημιώνει τα έννομα συμφέροντα των πολιτών και της Ιδέας της Δικαιοσύνης γενικότερα. Αν και ο βαθύτερος λόγος των παραπάνω ελλείψεων νομιμότητας εκπροσώπησης και πληρεξουσιότητας των δικηγόρων της Eurobank δεν έχει σημασία, όσο αυτό τούτο το γεγονός, σε κάθε περίπτωση, είναι έργο της δικαιοσύνης να ερευνήσει την βαθύτερη αιτία των κι αν οφείλεται σε κάποιο ουσιαστικότερο πρόβλημα, τυπικό, ή ουσιαστικότερο, της νομικής μορφής και υπόστασης της Eurobank.

Ανάλογα ισχύουν και για την εκπροσώπηση και πληρεξουσιότητα δικηγόρων που εμφανίζονται στα δικαστήρια ως δήθεν πληρεξούσιο τραπεζών που συγχωνεύτηκαν (ή εξαγοράστηκαν, μετά από λύση των, αλλά χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάρισή των, ν.2190/20, αρ.68-77) και συνεπώς έπαυσαν να υπάρχουν (αρ.75 παρ.1γ, ν.2190/20), από άλλες απορροφούσες τράπεζες.
Ήτοι των εξής τραπεζών όπως ανακοίνωσε τον ΤΧΣ την 29-07-2013:

Εξαγορές τραπεζών κατά το 2012 και το διανυθέν διάστημα του 2013:
- η
Alpha Bank την Εμπορική,
- η Εθνική Τράπεζα το υγιές μέρος της
FBB και της Probank,
- η Τράπεζα Πειραιώς το υγιές μέρος της Αγροτικής Τράπεζας, τη Γενική
Τράπεζα, τη
Millennium και το ελληνικό δίκτυο της Τράπεζας Κύπρου, της
Cyprus Popular Bank (Λαϊκής), και της Ελληνικής Τράπεζας.
- Η
Eurobank το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (ΝΤΤ) και τη Νέα Proton.

Επειδή, ιδιαίτερα η συνέχιση εκτελέσεων (κατασχέσεων και πλειστηριασμών) με τις παραπάνω ελλείψεις νομιμότητας εκπροσώπησης και πληρεξουσιότητας της Eurobank, καθιστούν τις πράξεις αυτές, όχι μόνο άκυρες, αλλά και εγκληματικές και, το σπουδαιότερο όλων, εν δυνάμει ηθικούς αυτουργούς σε αυτοκτονίες ελλήνων

ΖΗΤΩ

1) Οι δικαστές των τοπικών Ειρηνοδικείων και Πρωτοδικείων να ζητάνε αυτεπάγγελτα πιστοποιητικά εκπροσώπησης και πληρεξουσιότητας από τους παρισταμένους δικηγόρος των τραπεζών, ιδιαίτερα σε δίκες διαταγών πληρωμών και άλλων πράξεων εκτέλεσης.
2) Να ελέγξετε άμεσα τις καταγγελίες μου αυτές σύμφωνα με το νόμο και να προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες για την πρόληψη συνέχειας των παραπάνω παρά τον νόμο δικαστικών πράξεων των υπαιτίων, για την διαφύλαξη του δικαίου, της έννομης τάξης και της ζωής των πολιτών.
2) Κάθε Πρωτοδικείο της χώρας, να ελέγξει όλες τις δικαστικές πράξεις που έχουν διενεργηθεί από την 30-04-2013 κι εντεύθεν, με τις παραπάνω ακυρότητες και να ακυρώσει τις αντίστοιχες διαδικασίες και αποτελέσματα των ακύρων αυτών πράξεων και να ενημερώσει τους αντιδίκους για τις ακυρότητες αυτές
3) Ο αρμόδιος κατά τόπον εισαγγελέας να ελέγξει επίσης της παραπάνω πράξεις και παραλείψεις των υπαιτίων.

Δηλώνω ότι θα παραπέμπουμε στην Επιθεώρηση Δικαστηρίων του Αρείου Πάγου, τον αρμόδιο τοπικό εισαγγελέα και δικηγορικό σύλλογο, όποιον δικαστή και δικηγόρο αντίστοιχα, δεν ακολουθεί τον νόμο σύμφωνα με τα παραπάνω

Τέλος να προσθέσω και ότι: Ως γνωστόν οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν με το συνολικό ποσόν των 50 δις. ευρώ, για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί τα «ίδια κεφάλαιά των» (Core Tier I) από το PSI και τα ανεξόφλητα δάνεια των νοικοκυριών. Τα κεφάλαια της ανακεφαλαιοποίησης διατίθενται αποκλειστικά  για τον παραπάνω σκοπό (σύμφωνα με τον νόμο 3601/2007, άρθρα 27α και 28 περί κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, ΦΕΚ Α`178/01-8.2007. Συνεπώς οι τράπεζες δεν νομιμοποιούνται να απαιτούν για δεύτερη φορά τις οφειλές των δανειοληπτών των!...κι όμως το κάνουν με σφοδρότητα. Σας καταθέτω έτοιμο δικόγραφο. Για το θέμα αυτό έχει διατάξει έρευνα το υπουργείο οικονομικών με το αρ. πρωτ. Β.871.12-06-2012 εντολή τους προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, ΣΔΟΕ, ΤτΕ (γραφείο διοικητή), εισαγγελέα Χαλκίδος, μετά από δικές μου καταγγελίες.

Χαλκίδα….                           Ο αναφέρων
                                                          
Καταγγείλτε με επιστολές τους δικαστές και δικηγόρους που υπογράφουν τις διαταγές πληρωμής ως εξής:

1) Toυς δικαστές: Επιθεώρηση Δικαστηρίων Αρείου Πάγου, Αρειος Πάγος, Λεωφ. Αλεξάνδρας, Αμπελόκηποι, Αθήναι
2) Τους δικηγόρους: Στους τοπικούς εισαγγελείς και Δικηγορικούς Συλλόγους και στο ΣΔΟΕ: ) ΣΔΟΕ, Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92, 11853 Αθήνα
3)Τις εισπρακτικές εταιρείες στον ΣΔΟΕ στην παραπάνω διεύθυνση.

Δημ. Αντωνίου


Links για σημαντικά νομικά θέματα ληξιπρόθεσμων δανείων, διαφόρων τραπεζών

http://zoidosia.blogspot.gr/2012/12/blog-post.html (Ληξιπρόθεσμα Δάνεια και Ανακεφαλοποίση Τραπεζών, Eθνική, Πειραιώς, Αlpha, Eurobank)             
(ερευνα από τις αρχές, ΣΔΟΕ, ECB, TτΕ, Εισαγγελέας,  για την ανακεφαλοποίηση και τα ληξιπρόθεσμα δάνεια)

http://stoxasmos-politikh.blogspot.gr/2013/07/h-funds-ena.html#.UfTOdo8og71.facebook (η δήθεν πώληση των δανείων σε ξένα funds)

Που θα με βρείτε:

www.zodiosia.blogspot.com (το blog μου)

Δημ. Αντωνίου, ιατρός, τηλ. 22210-62743
• Δημοσιεύθηκε από : Δημήτριος Αντωνίου
Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2013 - 8:48 π.μ.
Διαδώστε το Άρθρο...