Δευτέρα, 21 Απριλίου 2014

H Ρευστότητα των Εθνικών Οικονομιών καθορίζεται πρωταρχικά, κυρίαρχα και θεσμικά ! από τις Εθνικές Οικονομίες κι όχι από την ECB. Η ΕCB είναι θεσμικά ο «τελευταίος δανειστής» των εθνικών οικονομιών.


 Διαλύουμε τον Μύθο των Μνημονιακών και Αντι-Ευρωπαιστών Αντι-Μνημονιακών!

Ι) Οι Εθνικές Οικονομίες (η αγορά) καθορίζει πρωταρχικά, καθοριστικά και θεσμικά την συνολική ρευστότητα κι όχι οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες ή η ECB.

Η κάθε Εθνική Κεντρική Τράπεζα κάθε χώρας-μέλους της ΕΕ  χρηματοδοτείται (δανείζεται), από την ECB, «ισοδύναμα» (equivalent) με την συνεισφορά της κάθε Εθνικής Κεντρικής Τράπεζας (χώρας) στο μετοχικό κεφάλαιο της ECB (5.000 εκατ. ευρώ) (αρ.30.2, 30.3 του Καταστατικού της ECB) και στα συναλλαγματικά αποθέματα της ECB (50.000 εκατ. ευρώ). Συγκεκριμένα, η συνεισφορά κάθε χώρας-μέλους της EE (της Εθνικής της Τράπεζας) στο μετοχικό κεφάλαιο της ECB  καθορίζεται με τα αρ. 29.1 και 30.1, 30.2 και υπολογίζεται με έναν «κλειδί βαρύτητας» το οποίο ισούται με το άθροισμα, του 50% του ποσοστού  του πληθυσμού της κάθε χώρας επί του όλου πληθυσμού της ΕΕ και του 50% του ΑΕΠ της κάθε χώρας επί του συνόλου ΑΕΠ της ΕΕ τα τελευταία 5 χρόνια του υπολογισμού. Το «κλειδί» αυτό θα επανεκτιμάται κάθε 5 χρόνια (αρ.29.3 του Καταστατικού). Ο υπολογισμός του ΑΕΠ, για τον παραπάνω σκοπό, μπορεί να γίνει και προοπτικά (όχι μόνο αναδρομικά), ήτοι και επί των προυπολογισμένων ΑΕΠ των επόμενων (2-3) χρόνων, σύμφωνα με το αναπτυξιακό πρόγραμμα της κυβέρνησης. Με τον τρόπο αυτό, η σχέση χρηματοδότησης των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών από την  ECB, με τα ΑΕΠ των εθνικών χωρών, συνιστά ένα μοντέλο «discrete logistic iterating  system, logistic-difference mapping system» για το οποίο ισχύει η κλασική εξίσωση: Χn+1=r Xn (1-Xn) ή γενικότερα: Χn+1 = f (Xn). Ομοίως, η συνεισφορά της κάθε χώρας-μέλους (της Εθνικής της Κεντρικής Τράπεζας) στα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ECB (50.000 εκατ. ευρώ) υπολογίζονται με τα άρ. 30.1, 30.2 του Καταστατικού της ECB και υπολογίζονται ομοίως όπως παραπάνω για την συμμετοχή των στο μετοχικό κεφάλαιο της ECB. Ακολούθως, η χρηματοδότηση (δανειοδότηση-ρευστότητα) κάθε Εθνικής των Κεντρικής Τράπεζας (και  δι` αυτών και των κυβερνήσεων-αρ.21.2 του Καταστατικού) από τα «διαθέσιμα» (reserves) (ή με την έκδοση νέου χρήματος) της ECB, είναι «ισοδύναμη» (equivalent) με την παραπάνω συνεισφορά της στο μετοχικό κεφάλαιο και τα συναλλαγματικά αποθέματα της ECB (αρ.30.2, 30.3 του Καταστατικού της ECB). Με την λέξη «ισοδύναμη» (ρευστότητα) (κι όχι π.χ. «ίση», ή «ανάλογη») δίδεται η δυνατότητα σε κάθε Εθνική Κεντρική Τράπεζα να δανείζεται από την ECB καθ` υπέρβαση της συμμετοχής της πρώτης στο μετοχικό κεφάλαιο (ως ποσοστού του ΑΕΠ των) και τα συναλλαγματικά αποθέματα της τελευταίας. Με άλλα λόγια, η συνεισφορά των κρατών μελών στην ECB, κατά την έννοια των αρ. 29.1 και 30.1 του Καταστατικού της ECB, παίζει τον ρόλο της κατάθεσης collaterals των κρατών-μελών στην ECB, το ύψος των οποίων (collaterals) καθορίζει τελικά και το ύψος των πιστώσεων προς τις αντίστοιχες  Εθνικές Τράπεζες από την ECB (αρ.30.3 του Καταστατικού της ECB). Γι αυτό, οι χρηματοδοτήσεις των Εθνικών Κεντρικών Κρατών από την ECB είναι fiat money (reserves). Συνεπώς, η ECB έχει υποχρέωση να πιστώνει (χρηματοδοτεί) τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες (κι αυτές αυτόνομα κι ανεξάρτητα τις κυβερνήσεις, αρ. 14.4 και 21.2 του Καταστατικού της ECB). Κι είναι κι αυτός ένας σοβαρός παράγοντας ανεξαρτησίας των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών από την ECB (*), παρ.vi).  Ο κυριότερος όπως παράγοντας ανεξαρτησίας των πρώτων από την τελευταία, προκύπτει από τα αρ.29 και 30 του Καταστατικού, όπως περιγράφηκαν παραπάνω κι είναι ο εξής:  

ΙΙ) Ανεξαρτησία των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών από την ECB: Από τα παραπάνω (κυρίως από τις παρ. iii, iv, v, v.i) είναι σαφές ότι η ρευστότητα κάθε χώρας-μέλους της ΕΕ από την ECB (*), παρ.v.i) καθορίζεται πρωταρχικά από τις οικονομικές επιδόσεις της κάθε χώρας-μέλους κι όχι από την ECB!...η τελευταία απλά παίζει τον «παθητικό» ρόλο του αναδιανεμητή και «διαιτητή» (**) και (***).
Η κάθε Εθνική Κεντρική τράπεζα καθορίζει η ίδια κι ανεξάρτητα την ρευστότητά της, με τις μεθόδους που περιέγραψα και παραπάνω, ενώ η συνολική ρευστότητα της ECB καθορίζεται από το σύνολο των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών. Συνεπώς η κάθε Εθνική Κεντρική Τράπεζα έχει συμφέρον να συμβάλει στην αύξηση του ΑΕΠ της χώρας της (ανάπτυξη) δια των μεθόδων που ανάπτυξα παραπάνω (fiscal expansion) και ιδιαίτερα δια της άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής δια μέσου της νομισματικής της πολιτικής (και μείωσης του δημοσίου χρέους). Με τον τρόπο αυτό, η σχέση χρηματοδότησης των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών από την  ECB, με τα ΑΕΠ των εθνικών χωρών, συνιστά ένα μοντέλο «discrete logistic iterating  system, logistic-difference mapping system» για το οποίο ισχύει η κλασική εξίσωση: Χn+1=r Xn (1-Xn) ή γενικότερα: Χn+1 = f (Xn).

(*) vi) Στα πλαίσια ανεξαρτησίας των Εθνικών Κεντρικών από την ECB (βλ. παρ.iii,  αρ. 14.4, 21.2, 29.1, 30.2, 30.3 του Καταστατικού της ECB και κυρίως την παρ. v), οι πρώτες μπορούν να υπερβούν  σε ρευστότητα από την ECB, το καθοριζόμενο με το παραπάνω «μαθηματικό κλειδί» ποσόν της συμμετοχής της κάθε χώρας στο μετοχικό κεφάλαιο (ως ποσοστού του ΑΕΠ των) και τα συναλλαγματικά αποθέματα της ECB.

(απόσπασμα από το υπό έκδοση δίτομα έργο μου «ΟΡΧΟΥΜΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΗΝ» (η Ελλάδα στα σαγόνια της Τρόικας 2012-3).

Οι κανόνες  και το ανώτατο πλαφόν της ρευστότητας των οικονομιών των χωρών-μελών της ΕΕ καθορίζονται με τα αρ. 21, 29.2, 30.1, 30.2, 30.3 και (επικουρικά) με τα αρ. 32.2, 32.3, 32.4, 33 του Καταστατικού της ECB και τέλος με το αρ. 123 της Συνθήκης (ΣΛΕΕ).

ΙΙΙ) Σχέσεις ECB με τις Κυβερνήσεις των χωρών-μελών της ΕΕ και τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες  (αρ.21 του Καταστατικού και 123 της ΣΛΕΕ).
Η ΕCB είναι θεσμικά ο «τελευταίος δανειστής» των εθνικών οικονομιών.

i.α) Η ΕCB (και η Εθνική Κεντρική Τράπεζα), κατ` αρχήν, δεν χορηγούν υπεραναλήψεις και δεν καλύπτουν τα ελλείμματα (και το δημόσιο χρέος) των κεντρικών κυβερνήσεων και δημοσίων οργανισμών (ασφαλιστικά ταμεία κλπ), αλλά και των τραπεζών, ήτοι δεν αγοράζει κρατικά ομόλογα από την 1γενή αγορά για την κάλυψη των (παρελθουσών) ελλειμμάτων της κυβέρνησης κι αντίστοιχα των τραπεζών.  Ήτοι, κατ` αρχήν, η ECB δεν λειτουργεί καταστατικά ως «τελευταίος δανειστής» των κυβερνήσεων και των ιδιωτικών και κρατικών τραπεζών (αρ.21.1 του Καταστατικού της ECB). Αυτά ισχύουν όμως με την επιφύλαξη των παρακάτω παρ. ii, iii.
i.β) Η ECB xρηματοδοτεί όμως καταστατικά (αναγκαστικά) τους (επεκτατικούς) προυπολογισμούς της κυβέρνησης (αρ. 2 του Καταστατικού) (*), με την αγορά κρατικών ομολόγων από την 1γενή αγορά για αναπτυξιακούς λόγους (αρ.2 του Καταστατικού της ECB, αρ.123 της ΣΛΕΕ και αρ.4 του Καταστατικού της ΤτΕ).

(*) από «αποθέματά» της (reserves), ή την «κοπή νέου χρήματος» («fiat money»)

ii) Οι κρατικοί όμως οργανισμοί (ασφαλιστικά ταμεία) μπορούν να χρηματοδοτήσουν (δανείσουν) τα κρατικά (παρελθόντα) ελλείμματα, χωρίς τα πιστωθέντα υπέρ της κυβέρνησης κεφάλαια αυτά να λογίζονται ως δημόσιο χρέος (το χρέος της κυβέρνησης προς την Εθνική Κεντρική Τράπεζα, λογίζεται όμως ως δημόσιο χρέος).

iii) Η ECB και η Εθνική Κεντρική Τράπεζα  μπορούν όμως κι ανεξάρτητα αλλήλων (αρ.14.4, 21.2, 21.3, 29.1, 30.3  του Καταστατικού), να λειτουργήσουν ως «δημοσιονομικοί παράγοντες» (fiscal agents) για τiς κυβερνήσεις και τους κρατικούς οργανισμούς της παρ.1, ήτοι μπορούν να διαχειριστούν το (δημόσιο) χρέος των, ήτοι να λειτουργήσουν ως «τελευταίοι δανειστές των κυβερνήσεων». Αυτό μπορεί να γίνει π.χ. i) με την αγορά από την ECB κρατικών ομολόγων από την 2γενή αγορά σε τιμές έκπτωσης (υπό το άρτιο) και την επαναγορά των από την κυβέρνηση σε τιμές κτήσης των από την ECB (μείωση του δημόσιου χρέους) και ii) δια της αγοράς κρατικών ομολόγων Lombard από την ECB. Έτσι, η ECB και η Εθνική Κεντρική Τράπεζα, ασκούν την νομισματική των πολιτική με την (ταυτόχρονη) άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής των (αρ.21.2 του Καταστατικού). Ήτοι η ECB και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες, δύνανται, υπό προυποθέσεις, να λειτουργούν, ανεξάρτητα αλλήλων και καταστατικά, ως «τελευταίοι δανειστές» και των ιδιωτικών και κρατικών τραπεζών, αλλά και των κυβερνήσεων (αρ. 14.4, 21.1, 21.2, 21.3 του Καταστατικού της ECB). Ακόμα μπορούν, όπως είπαμε, να ασκήσουν την λειτουργία των αυτή –ως τελευταίων δανειστών των κυβερνήσεων-και με την αγορά κρατικών ομολόγων από την 1γενή αγορά, με συμφωνία επαναγοράς των από την κυβέρνηση (ομόλογα Lombard, αρ. 19 παρ.3 a-f του Καταστατικού της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζες (Bundesbank).

iv) Η ECB και η Εθνική Κεντρική Τράπεζα μπορούν, ανεξάρτητα αλλήλων (αρ.14.4, 21.2, 21.3, 29.1 και 30.3 του Καταστατικού της ECB) να ανακεφαλαιοποιήσουν, να καλύψουν από το «διαθέσιμά» των (reserves) (*), τα ελλείμματα και να χορηγήσουν υπεραναλήψεις σε τράπεζες ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου (όπως π.χ. η Γερμανική Kfw), οι οποίες με την σειρά των μπορούν να χρηματοδοτήσουν τα κρατικά ελλείμματα και το δημόσιο χρέος (αρ.21.3 του Καταστατικού).

(*) στα «διαθέσιμα κεφάλαια» (reserves)  εκάστης των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών, συμβάλλουν τα «ελάχιστα διαθέσιμα» που αυτές κρατούν υποχρεωτικά από τις εμπορικές τράπεζες (αρ. 19 του Καταστατικού της ECB), το «νομισματικό των εισόδημα» (αρ. 32) και τα διανεμόμενα σε αυτές καθαρά κέρδη της ECB (αρ.322 του Καταστατικού).

Είναι εκπληκτικό ότι με τα αρ. 19 παρ.3 a-f του Καταστατικού της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζες (Bundesbank), η τελευταία μπορεί να εκδώσει δάνεια 3μηνης διάρκειας (Lombard loans) για την κάλυψη δανειακών αναγκών της κεντρικής κυβέρνησης (δημοσιονομικά ή χρηματοδοτικά ελλείμματα) !, με σιωπηρή συμφωνία επαναγοράς των από την Κυβέρνηση, χωρίς όμως να προβλέπεται τίποτα σε περίπτωση υπέρβασης τους παραπάνω χρονικού ορίου δανειοδότησης της Κυβέρνησης από την Bundesbank!

Ποίος είναι ο Δημ. Αντωνίου (οι πολιτικοί του αγώνες)

http://zoidosia.blogspot.gr/2014/02/blog-post_12.html (To Eυρωπαικό Πολιτικό Πρόγραμμά μας)

http://zoidosia.blogspot.gr/2014/04/blog-post_2.html Προς την Ευρωπαική Ενωποίηση. Για μια Ελληνική Ευρώπη, για μια Ευρωπαική Ελλάδα

http://issuu.com/ellopia/docs/elpida_politeias (οι γενικές αρχές του κόμματος).epivetta@otenet.gr, τηλ.+30-22210-62743, 698-4159243

Δημ. Αντωνίου, Πρόεδρος της «ΕΛΠΙΔΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ», Υποψήφιος Ευρωβουλευτής


ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ και ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ...Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑΣ

http://stoxasmos-politikh.blogspot.gr/2014/04/blog-post_667.html

Σάββατο, 19 Απριλίου 2014

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΔΡΑΜΑ.ΜΕΡΟΣ Β'

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΔΡΑΜΑ Α' ΜΕΡΟΣ

Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ- ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΔΑΚΟΥ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ Ν ΣΜΥΡΝΗ 12 04 2014

Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Ποιος είναι ο γιατρός Δημήτρης Αντωνίου;

Ποιος είναι ο γιατρός Δημήτρης Αντωνίου;

Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ: ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Έλλειμμα 12,7% και χρέος 175,1% για το 2013
Aπώλειες 40 δισ. ευρώ υπήρξαν στο ΑΕΠ της χώρας την περίοδο 2010 - 2013, ενώ στο τέλος της περυσινής χρονιάς, το δημόσιο χρέος «εκτινάχθηκε» στο 175,1% του ΑΕΠ ή στα 318,7 δισ. ευρώ, από 329,5 δισ. ευρώ (148,3% του ΑΕΠ) στο τέλος του 2010.

Τι σημαίνουν τα παραπάνω νούμερα?  Ότι η αγοραστική αξία των δανείων της Τρόικας το 2013 είναι μεγαλύτερη απ` αυτήν του 2010 κατά 30% !. Δηλ. οι δανειστές με τα ίδια δανεικά που μας έχουν δώσει, ύψους περίπου 320 δις. (δημόσιο χρέος της Ελλάδος σε αυτούς)  αγοράζουν το 2013 30% περισσότερο δημόσιο Ελληνικό πλούτο σε σύγκριση με το 2010 (και 60% περισσότερο σε σύγκριση με το 2009, όταν το χρέος ήταν 110% του ΑΕΠ)...κι αυτό διότι ο πλούτος της Ελλάδος έγινε φθηνότερος κατά 30% λόγω της ύφεσης. Και η ύφεση αντανακλάται στην απώλεια 40 δις. από το ΑΕΠ της χώρας την περίοδο 2010-13. Και γι αυτό ακριβώς τον λόγο ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ την ύφεση ! Για να αυξήσουν την αγοραστική δύναμη των δανείων που μας έχουν δώσει και να αγοράσουν τον εθνικό μας πλούτο επί πινακίου φακής, όπως έχει ήδη αρχίσει να γίνεται και θα ολοκληρωθεί μετά τις εκλογές εάν τις κερδίσουν !
Αυτή είναι μεγάλη μπίζνα των τοκογλύφων κατά της Ελλάδος.
Κι έτσι, το «όφελος» που είχε προσωρινά το δημόσιο χρέος της Ελλάδος με το κούρεμα του PSI (κι αυτό όμως εις βάρος των Ελλήνων, ήτοι των ασφαλιστικών ταμείων, νοσ/μείων, μικρομολογιούχων κλπ) πήγε τελικά στράφι !! (έκθεση ΟΟΣΑ !).
Είναι Εθνικοί Εγκληματίες, συνειδητά όργανα του εχθρού, εχθροί του Λαού

ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΠΙΔΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ»

ΖΗΤΩ Η ΥΠΑΝΑΠΤΥΚΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ 

1) 2014 (με τον τελευταίο φορολογικό νόμο): α) φόρος επί των μη-διανεμητέων επενδυτικών) κερδών των ΑΕ 26% (από 20%), β) φόρος επί των διανεμητέων κερδών (μερισμάτων, ήτοι πλούτου) 10% (από 20%). Συμπέρασμα: Αναγκάζουν τις ΑΕ σε αποεπενδύσεις και διανομή ΚΙ αύξηση πλούτου κι όχι επενδύσεων που θα δημιουργήσουν και θέσεις εργασίας. Ποίος τρελός επενδυτής θα επενδύσει εδώ όταν στις άλλες χώρες τα επενδυτικά (μη-διανεμητέα) κέρδη φορολογούνται με 0% φόρο ή με 13% (Ρωσία).
2) Τραπεζικός Δανεισμός στην Ιδιωτική Οικονομία:
2009: +11% του ΑΕΠ (22 δις)
2014: -6.5% (δηλ. αντί να δανείζουν εμάς οι τράπεζες τις δανείζουμε εμείς με 50 δις. της ανακεφαλαιοποίησης)
3) Δημόσιες επενδύσεις από 2.5% του ΑΠΕ το 2009, στο 0.5% το 2014.
4) Το ατομικό διαθέσιμο εισόδημα του Έλληνα το 2014 μειώθηκε λόγω υπερβολικής φορολογίας σε σύγκριση με το 2009 κατά -35% !! (στην Πορτογαλία κατά -6% και την Ιρλανδία κατά -3.5%). Συνεπώς κατανάλωση στον γκρεμό
5) Τα έσοδα (ληστεία των πολιτών) του κράτους πάνε αποκλειστικά στην εξόφληση του χρέους κι όχι στις επενδύσεις, καινοτομία κλπ.
6) ΕΣΠΑ, ΤΕΜΜΕ (ταμείο εγγυύσεων μικρο/ων επιχ/σεων) δεν χρηματοδοτούν σχεδόν καθόλου (το ΕΣΠΑ έχει συνδεθεί με τα Μνημόνια κλπ).
7) Το κόστος δανεισμού (επιτόκια) στα ύψη. Το κόστος Ενέργειας στα ύψη, το κόστος Πρώτων Υλών στα ύψη. Είναι παράγοντες ανάπτυξης αυτοί?
8) Το εργατικό κόστος κάτω…αυτό όμως χωρίς ανάπτυξη σημαίνει επιδείνωση της ύφεσης. Άλλωστε το εργατικό κόστος είναι ο πιο ασήμαντος παράγοντας της παραγωγικότητας και ανάπτυξης
Και για να ξέρω: Οι Μνημονιακοί νόμοι που καθορίζουν τα παραπάνω, για την επιβολής μιας σκοπούμενης ύφεσης και θανάτου της παραγωγής στην Ελλάδα (για πολλούς λόγους) έχουν παύσει να ισχύουν? Για να καταλάβω επιτέλους εγώ ο άσχετος την αισιοδοξία του Πρωθ/ργού για την επερχόμενη ανάπτυξη.

ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣwww.zoidosia.blogspot.com
τηλ.22210-62743 και 698-4159243
epivetta@otenet.gr


Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ για την "ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ": ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ, ΜΕΡΟΣ A'ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΤΡAΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ για την "ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ",
1) στην Αlpha Bank με αρ. 200.00.2002.033025 και 2) στην Πειραιώς με αρ. 6579-126724-411. Ενισχύστε μας με 5 ευρώ συμβολικά, για να έρθουμε να σας συναντήσουμε και να μας ακούσετε όπου είστε. Μιλάμε και σε "Άδειες Πλατείες"...γεμάτες με τις ψυχές μας (σας).

ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ για την "ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ": ΟΜΙΛΙΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ ΜΕΡΟΣ Β'
ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΤΡAΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ για την "ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ",
1) στην Αlpha Bank με αρ. 200.00.2002.033025 και 2) στην Πειραιώς με αρ. 6579-126724-411. Ενισχύστε μας με 5 ευρώ συμβολικά, για να έρθουμε να σας συναντήσουμε και να μας ακούσετε όπου είστε. Μιλάμε και σε "Άδειες Πλατείες"...γεμάτες με τις ψυχές μας (σας).

ΞΑΝΘΗ: Η ΟΜΙΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ στην "ΑΔΕΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ" ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣΑΝΟΙΞΑΜΕ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΤΡAΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ για την "ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ",
1) στην Αlpha Bank με αρ. 200.00.2002.033025 και 2) στην Πειραιώς με αρ. 6579-126724-411. Ενισχύστε μας με 5 ευρώ συμβολικά, για να έρθουμε να σας συναντήσουμε και να μας ακούσετε όπου είστε. Μιλάμε και σε "Άδειες Πλατείες"...γεμάτες με τις ψυχές μας (σας).

Η ""ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ" και ο Δημ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 12-04-2014 ΣΤΙΣ 6.30 ΜΜ.ΜΙΛΑΜΕ ΚΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ....ΧΑΜΟΣ...ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ...

ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΤΡAΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ για την "ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ",
1) στην Αlpha Bank με αρ. 200.00.2002.033025 και 2) στην Πειραιώς με αρ. 6579-126724-411. Ενισχύστε μας με 5 ευρώ συμβολικά, για να έρθουμε να σας συναντήσουμε και να μας ακούσετε όπου είστε. Μιλάμε και σε "Άδειες Πλατείες"...γεμάτες με τις ψυχές μας (σας).

Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

Δεν ορρωδεί προ ουδενός ο Δημήτρης Αντωνίου, βγάζει λόγο σε... άδεια Πλατεία! Το κόμμα που έκλεψε τις εντυπώσεις στην Ξάνθη - Θρίαμβος στο διαδίκτυο - Πάνω από 25.000 οι θεάσεις από το youtube - Προχωράει μόνος και χωρίς νταβατζήδες και καναλάρχες χορηγούς - Τρέμει το κατεστημένο της προδοτικής διαπλοκής!!!( VIDEO)

Δεν ορρωδεί προ ουδενός ο Δημήτρης Αντωνίου, βγάζει λόγο σε... άδεια Πλατεία! Το κόμμα που έκλεψε τις εντυπώσεις στην Ξάνθη - Θρίαμβος στο διαδίκτυο - Πάνω από 25.000 οι θεάσεις από το youtube - Προχωράει μόνος και χωρίς νταβατζήδες και καναλάρχες χορηγούς - Τρέμει το κατεστημένο της προδοτικής διαπλοκής!!!( VIDEO)

"Η Νίκη μας είναι ο αγώνας καθαυτός...όχι το προσδοκώμενο αποτέλεσμα..."...δεν μας σταματάει τίποτα...είμαστε καταιγίδα. Μόνοι μας ως Λέοντες. Μιλάμε σε πλατείες που γεμίζουν με εκστασιασμένους πολίτες μόλις τις πλημμυρίζει ο λόγος της ψυχής μας. ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ με αυτά που ζήσαμε τρείς μέρες και για τον τρόμο που τους προξενούμε. Τιμήσαμε την Ξάνθη, την μάνα-γή των φιλοσόφων και μας τίμησε. Την ευχαριστούμε...σε λίγο το λόγος   τιμής και σεβασμού στους Ξανθιώτες, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους...όλοι ήταν εκεί με αμοιβαίο σεβασμό. "Ιστάμεθα" και "Κοίτεσθε...γιατί έτσι εγγενήθημεν ο καθείς εξ` ημών".

ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΤΡAΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ για την "ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ",
1) στην Αlpha Bank με αρ. 200.00.2002.033025 και 2) στην Πειραιώς με αρ. 6579-126724-411. Ενισχύστε μας με 5 ευρώ συμβολικά, για να έρθουμε να σας συναντήσουμε και να μας ακούσετε όπου είστε. Μιλάμε και σε "Άδειες Πλατείες"...γεμάτες με τις ψυχές μας (σας).

ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 'ΕΠΟΛΟΓΕΣ-TV" ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΧΘΕΣΑΝΟΙΞΑΜΕ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΤΡAΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ για την "ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ",
1) στην Αlpha Bank με αρ. 200.00.2002.033025 και 2) στην Πειραιώς με αρ. 6579-126724-411. Ενισχύστε μας με 5 ευρώ συμβολικά, για να έρθουμε να σας συναντήσουμε και να μας ακούσετε όπου είστε. Μιλάμε και σε "Άδειες Πλατείες"...γεμάτες με τις ψυχές μας (σας).

Κυριακή, 6 Απριλίου 2014

Χείμαρρος ο γιατρός Αντωνίου στις Σέρρες μαζί με τον συνυποψήφιο Δημ. Στοϊλα....τα μεγάλα κανάλια..σιωπούν...αλλά η φωνή της αλήθειας ήδη ταξιδεύει σε όλη τη χώρα!!!


ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΤΡAΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ για την "ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ",
1) στην Αlpha Bank με αρ. 200.00.2002.033025 και 2) στην Πειραιώς με αρ. 6579-126724-411. Ενισχύστε μας με 5 ευρώ συμβολικά, για να έρθουμε να σας συναντήσουμε και να μας ακούσετε όπου είστε. Μιλάμε και σε "Άδειες Πλατείες"...γεμάτες με τις ψυχές μας (σας).

Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΗΛ. ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ: Μηνύω Πρωθ/ργο, υπουργούς και Εισαγγελέα του ΑΠ για "Εσχάτη Προδοσία" (κατάλυση διάκρισης εξουσιών" κλπ.

ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΗΛ. ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ: Μηνύω Πρωθ/ργο, υπουργούς και Εισαγγελέα του ΑΠ για "Εσχάτη Προδοσία" (κατάλυση της διάκρισης των εξουσιών" (ΠΚ 134 Αε), Κατάχρηση Εξουσίας (ΠΚ 239), Άσκηση Βασανιστηρίων (κατά των προφυλακισμένων βουλευτών της ΧΑ) (ΠΚ 137Α-Γ) κλπ. κλπ. Θα μπεί στο Αρχείο? πολύ πιθανόν. Το σίγουρο όμως είναι ότι θα ΑΝΑΣΥΡΘΕΙ από εμάς από το αρχείο!!!...γι αυτό μπαίνει στο αρχείο...για να μπορείς να ανασυρθεί...ο ιστορικός χρόνος της Ελλάδος τώρα ξαναρχίζει και θα ζήσει αιώνια.


Δημ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Πρόεδρος του Κόμματος "Ελπίδα Πολιτείας" και Υποψήφιος Ευρωβουλευτής στις εκλογές του Μαίου 2014.